รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
Product and Service

เงื่อนไข และข้อกำหนด


                                       เงื่อนไขการให้บริการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์
                                                       บริษัท ซอฟท์เมลท์ จำกัด


ก่อนที่ผู้ใช้บริการจะตัดสินใจใช้บริการรับทำเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านเงื่อนไขเรื่องการออกแบบเว็บไซต์ตามด้านล่างก่อน ผู้ใช้บริการที่ตกลงทำเว็บไซต์ หมายถึง ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงทุกอย่างแล้ว

1. บริการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์
     1.1 การรับทำเว็บไซต์นี้ไม่รวมการออกแบบ Logo แต่หากต้องการแบบที่ไม่ซับซ้อน (เช่น ตัวอักษรตามชื่อเว็บ/ร้าน/บริษัท) ทางเราจะจัดทำให้ฟรี ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับ Logoที่ทางเราจัดทำให้ หากไม่ชอบ ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าออกแบบใหม่ ราคาเริ่มต้นที่ 3,500 บาท (ขึ้นอยู่กับแบบที่ต้องการ) หรือหากมีอยู่แล้วสามารถส่งมาให้ทางทีมงานดำเนินการทำเว็บได้เลย
     1.2 ผู้ใช้บริการต้องแจ้ง Concept ของเว็บไซต์กลับมาให้ทีมงานก่อนดำเนินการออกแบบ : กรณีไม่มี Concept ทางเราจะดำเนินการออกแบบให้ตามความเหมาะสม และผู้ใช้บริการต้องยอมรับกับการออกแบบของทางทีมงาน ไม่สามารถมาให้ Concept ใหม่ภายหลังได้ แต่สามารถแจ้งแก้ไขแบบได้บางส่วนที่ไม่กระทบกับโครงสร้างหลัก  และไม่สามารถรื้อแบบทั้งหมดเนื่องจากไม่ได้แจ้ง Concept ให้ตั้งแต่แรก
     1.3 ทีมงานจะออกแบบ Mock up หน้าแรกให้เลือกทั้งหมด 2 รูปแบบ (ประกอบด้วย พื้นหลังเว็บไซต์, ภาพส่วนหัว, เมนูหลัก, พื้นที่ด้านล่าง และพื้นที่รายละเอียดบทนำ) เพื่อให้ผู้ใช้บริการพิจารณารูปแบบ
         * กรณีไม่พอใจกับรูปแบบ ผู้ใช้บริการสามารถแก้ไข Mock up หน้าแรก ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง (ถ้าเกินมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
         * กรณีพอใจกับรูปแบบ ผู้ใช้บริการจะต้อง Approve แบบกลับมา เพื่อยืนยันให้ทางทีมงานดำเนินการขั้นต่อไป
     1.4 ทางทีมงานจะดำเนินการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์หน้าในทุกหน้า และ Online Demo บนเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบให้ตรงกับความต้องการ
         * สามารถแก้ไขข้อความและรูปภาพหน้าในทุกหน้ารวมกัน ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง (ถ้าเกินมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
         * ในระหว่างการออกแบบ ผู้ใช้บริการมีสิทธิตรวจสอบและแจ้งให้ ทีมงานทำการแก้ไข แต่ผู้ใช้บริการจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ อีเมล์ แจ้งให้ทีมงานทราบทุกครั้ง จึงจะมีผลต่อการยืนยันการแก้ไข โดยการแก้ไขต่างๆ จะแก้ไขจากแบบแรกที่ Approve เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยน Concept ใหม่ได้ และอยู่ในขอบเขตงานที่ตกลงไว้ในใบเสนอราคา (ผู้ใช้บริการควรรวบรวมความต้องการในการแก้ไขให้ชัดเจนก่อนการแจ้งแก้ไขในแต่ละครั้ง)
     1.5. การลงข้อมูล ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ Approve แบบ Mock Up หน้าแรก และส่งข้อมูลมาให้ทางทีมงานครบถ้วนแล้ว ทางทีมงานจะดำเนินการให้ดังนี้
             - ออกแบบภาพแบนเนอร์ส่วนหัวรูปแบบภาพนิ่ง 1 ภาพ (หน้าแรก)
         * กรณีที่ต้องมีภาพแบนเนอร์ส่วนหัวรูปแบบภาพนิ่ง หน้าแรก มากกว่า 1 ภาพหรือหน้าใน (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
             - ใส่รูปภาพ พร้อมรายละเอียดบนเว็บไซต์ เป็นตัวอย่างให้ โดยอ้างอิงข้อมูลตามที่ผู้ใช้บริการเตรียมมาเท่านั้น
             - ใส่สินค้าไม่เกิน 10 รายการ (เนื้อหาและรายละเอียดตามที่ผู้ใช้บริการเตรียมมาเท่านั้น)

2. ผู้ใช้บริการจะต้องจัดเตรียมข้อมูลในการทำเว็บไซต์
     2.1 ข้อมูลที่ถูกส่งมาให้ทีมงานจัดทำเว็บไซต์ จะเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ใช้บริการ
     2.2 ผู้ใช้บริการจะต้องนำส่งข้อมูลให้กับทางบริษัทภายใน 15 วัน นับจากวันลงชื่อสัญญา โดยข้อมูลต้องจัดให้อยู่ในรูปแบบ Word, Excel  ไฟล์ภาพ JPEG, PNG, PSD และอื่นๆ ที่สามารถ copy ออกมาใช้งานได้ โดยแยกข้อมูลให้เป็นของแต่ละหน้าเมนูและตามหัวข้อนั้นๆ ให้ชัดเจน
     2.3 รูปภาพ และ ข้อมูลที่ ลูกค้าส่งมาจะต้องเป็นข้อมูลลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องของลูกค้าเท่านั้น ทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวหากรูปภาพ ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
     2.4 ข้อมูล “ไฟล์” ที่ประกอบเป็นเว็บไซต์, รูปภาพ, การออกแบบดีไซน์ ถือ เป็นลิขสิทธิ์ของ Softmelt ผู้ใช้บริการไม่สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปทำซ้ำ จำหน่าย , แจกจ่าย ในเชิงพานิชย์ ได้
     2.5 ไฟล์ต่างๆ ที่เป็นลิขสิทธิ์ของ Softmelt ผู้ใช้บริการสามารถ ใช้ได้เพียงเว็บไซต์เท่านั้น
     2.6 เว็บไซต์ที่ Softmelt ออกแบบทุกเว็บจะต้องมีข้อความแสดงลิขสิทธิ์ ติดไว้ในส่วนท้ายของเว็บไซต์ทุกหน้า และ ลิงค์ มาที่ www.softmelt.com   “Copyright © ชื่อเว็บไซต์ของท่าน 2016 All rights reserved. Custom Design by Softmelt.com”

3. ระยะเวลาในการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์
    ใช้ระยะเวลาทั้งหมดจำนวน 60 วันทำการ นับจากวันลงชื่อสัญญา ในกรณีผู้ใช้บริการส่งข้อมูลล่าช้า ระยะเวลาจะถูกเลื่อนออกไป แต่หากเมื่อครบกำหนด 60 วันทำการแล้ว ลูกค้าทิ้งระยะเวลาการนำส่งข้อมูล หรือแจ้งแก้ไข  ทาง Softmelt จะขออนุญาตหยุดให้บริการหรือยกเลิกสัญญา หากผู้ใช้บริการต้องการให้ดำเนินงานต่อจะต้องมีการตกลงค่าใช้จ่ายและลงชื่อสัญญายอมรับเงื่อนไขใหม่ต่อไป

4. การปิดงานตามเงื่อนไขสัญญา
     4.1 ทางทีมงานจะทำการคัดลอกข้อมูลเว็บไซต์ให้ (ถ้าลูกค้ามี Domain Hosting แล้ว) หรือทำการถ่ายโอนข้อมูลเว็บไซต์ลงในเว็บโฮสติ้งจริง (ถ้าลูกค้าฝากที่เรา) และเมื่อ ผู้ใช้บริการ ทำการชำระค่าบริการงวดสุดท้ายแล้ว ทางทีมงานจะดำเนินการส่งมอบงานให้ พร้อมคู่มือ และระบบจัดการแก้ไข (Back Office) ให้กับผู้ใช้บริการต่อไป
     4.2 หลังจากส่งมอบเว็บไซต์แล้ว ทางทีมงานแก้ไขงานให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ โดยนับจากวันที่เราส่งมอบงานให้ท่านแล้วภายใน 15 วัน (*กรณีแก้ไขงานขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเนื้องาน) หลังจาก 15 วันแล้ว ทางลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขแบบงานเพิ่มเติม
     4.3 หากเว็บไซต์ดังกล่าวเกิดความชำรุดบกพร่อง อันเกิดจากระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรม ทางทีมงานจะทำการแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิม ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากส่งมอบงาน แต่หากความชำรุดบกพร่องดังกล่าวเกิดขึ้นจาก อุปกรณ์ หรือระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรมต่าง ๆ ผู้ใช้บริการทาง Softmelt ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ
     4.4 หากเว็บไซต์ดังกล่าวดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ตามที่แจ้งไว้แก่ผู้ใช้บริการ ถือเป็นการปิดงานตามเงื่อนไขสัญญา หากผู้ใช้บริการต้องการดำเนินการต่อ หรือเปลี่ยนแบบ Concept ผู้ใช้บริการจะต้องเสียค่าออกแบบใหม่เพิ่ม เริ่มต้นที่ 5,000 บาท (ต้องชำระก่อนที่จะออกแบบใหม่)