รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

Linux Server (CentOS) : ติดตั้งโปรแกรมภาษาเว็บ PHP บน Apache

  หลังจาก ติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ ​Apache ในบทความนี้จะสอนวิธีการติดตั้งไฟล์ rpm เพื่อจะติดตั้ง php เป็นโมดูลใน Apache เพื่อให้สามารถเขียนเว็บโปรแกรมภาษา PHP ได้ โดยจะอธิบายทีละขั้นตอน ถึงวิธีการติดตั้งไฟล์ rpm และการแก้ไขปัญหา

  ใส่แผ่นดีวีดีติดตั้ง ใช้คำสั่ง mount แผ่นกับพาธ /mnt

  [root@cent6 ~]# mount /dev/cdrom /mnt mount: block device /dev/sr0 is write-protected, mounting read-only

  เข้าไปใน /mnt/Packages/ เพื่อติดตั้งไฟล์ rpm

  สำหรับ CentOS ไฟล์ rpm ของ php จะมีชื่อไฟล์ขึ้นต้นด้วย php

  [root@cent6 ~]# cd /mnt/Packages/ [root@cent6 Packages]# ls -l php* -rw-r--r--. 2 500 500 1176604 Nov 15 18:02 php-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm -rw-r--r--. 2 500 500 2276776 Nov 15 18:02 php-cli-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm -rw-r--r--. 2 500 500 534024 Nov 15 18:02 php-common-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm -rw-r--r--. 2 500 500 105780 Nov 15 18:02 php-gd-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm -rw-r--r--. 2 500 500 36360 Nov 15 18:02 php-ldap-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm -rw-r--r--. 2 500 500 80300 Nov 15 18:02 php-mysql-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm -rw-r--r--. 2 500 500 49116 Nov 15 18:02 php-odbc-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm -rw-r--r--. 2 500 500 74148 Nov 15 18:02 php-pdo-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm -rw-r--r--. 2 500 500 402492 Dec 9 03:54 php-pear-1.9.4-4.el6.noarch.rpm -rw-r--r--. 2 500 500 95556 Jul 3 2011 php-pecl-apc-3.1.3p1-1.2.el6.1.x86_64.rpm -rw-r--r--. 2 500 500 61400 Sep 26 2011 php-pecl-memcache-3.0.5-3.el6.x86_64.rpm -rw-r--r--. 2 500 500 69044 Nov 15 18:02 php-pgsql-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm -rw-r--r--. 2 500 500 140600 Nov 15 18:02 php-soap-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm -rw-r--r--. 2 500 500 102132 Nov 15 18:02 php-xml-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm -rw-r--r--. 2 500 500 50964 Nov 15 18:02 php-xmlrpc-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm

  ไฟล์ rpm ของ php จะถูกแยกเป็นไฟล์ย่อยๆ เป็นโมดูลของ php สามารถเลือกติดตั้งได้ตามความต้องการของเรา

  เช่น ถ้าต้องการเขียนโปรแกรม php ให้จัดการรูปภาพได้ ก็ติดตั้งไฟล์ php-gd

  เพื่อให้สามารถเขียน php บนเว็บเบื้องต้นได้ ต้องติดตั้งไฟล์ rpm จำนวน 3 ไฟล์ ดังนี้

    - php

    - php-cli

    - php-common

  ใช้คำสั่ง rpm ติดตั้ง php

  [root@cent6 Packages]# rpm -i php-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm error: Failed dependencies:  php-cli = 5.3.3-3.el6_1.3 is needed by php-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64  php-common = 5.3.3-3.el6_1.3 is needed by php-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64

  มีปัญหาเรื่อง dependencies อีกแล้ว คือต้องติดตั้ง php-cli และ php-common ก่อน

  ลองติดตั้ง php-cli

  [root@cent6 Packages]# rpm -i php-cli-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm error: Failed dependencies:  php-common = 5.3.3-3.el6_1.3 is needed by php-cli-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64

  ฟ้องว่าต้องติดตั้ง php-common ก่อน

  ลองติดตั้ง php-common

  [root@cent6 Packages]# rpm -i php-common-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm

  ติดตั้งสำเร็จ

  ย้อนกลับไปติดตั้งไฟล์ php-cli และ php ตามลำดับ

  [root@cent6 Packages]# rpm -i php-cli-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm [root@cent6 Packages]# rpm -i php-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm

  หรือถ้าเจอปัญหา dependencies แบบนี้ อาจใส่ชื่อไฟล์ที่ต้องติดตั้งก่อน เรียงลำดับไปเรื่อยๆ (คั่นด้วยเว้นวรรค) ตัวอย่างเช่น

  [root@cent6 Packages]# rpm -i php-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm error: Failed dependencies:  php-cli = 5.3.3-3.el6_1.3 is needed by php-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64  php-common = 5.3.3-3.el6_1.3 is needed by php-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64

  [root@cent6 Packages]# rpm -i php-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm php-cli-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm error: Failed dependencies:  php-common = 5.3.3-3.el6_1.3 is needed by php-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64  php-common = 5.3.3-3.el6_1.3 is needed by php-cli-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64

  [root@cent6 Packages]# rpm -i php-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm php-cli-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm

  php-common-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm
   
  ทดสอบรัน php ตามด้วยออปชั่น -v เพื่อดูเวอร์ชั่น

  [root@cent6 ~]# php -v PHP 5.3.3 (cli) (built: Nov 3 2011 12:00:26) Copyright (c) 1997-2010 The PHP Group Zend Engine v2.3.0, Copyright (c) 1998-2010 Zend Technologies