Linux Server (CentOS) : ติดตั้งโปรแกรมเพิ่มด้วย rpm

หลังจาก ติดตั้ง CentOS 6.2 : เลือกชุดซอฟต์แวร์ที่จะลง แล้ว หากต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมเพิ่มเติม สามารถทำได้ดังนี้

ใส่แผ่นดีวีดีติดตั้ง แล้วใช้คำสั่ง mount เพื่อเรียกดูไฟล์ในแผ่น

[root@cent6 ~]# mount /dev/dvd /mnt mount: block device /dev/sr0 is write-protected, mounting read-only

ในแผ่นดีวีดีติดตั้ง CentOS 6.2 จะมีโครงสร้างไฟล์และไดเร็คทอรีดังนี้

[root@cent6 ~]# cd /mnt/ [root@cent6 mnt]# ls -l total 658 -rw-r--r--. 2 root root 14 Dec 16 09:39 CentOS_BuildTag drwxr-xr-x. 3 root root 2048 Dec 11 06:38 EFI -rw-r--r--. 2 root root 212 Dec 15 11:32 EULA -rw-r--r--. 2 root root 18009 Dec 15 11:38 GPL drwxr-xr-x. 3 root root 2048 Dec 11 06:38 images drwxr-xr-x. 2 root root 2048 Dec 11 06:36 isolinux drwxrwxr-x. 2 500 500 630784 Dec 16 09:43 Packages -rw-r--r--. 2 root root 1354 Dec 9 19:58 RELEASE-NOTES-en-US.html drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Dec 16 09:46 repodata -rw-r--r--. 2 root root 1706 Dec 9 19:57 RPM-GPG-KEY-CentOS-6 -rw-r--r--. 2 root root 1730 Dec 9 19:57 RPM-GPG-KEY-CentOS-Debug-6 -rw-r--r--. 2 root root 1730 Dec 9 19:57 RPM-GPG-KEY-CentOS-Security-6 -rw-r--r--. 2 root root 1734 Dec 9 19:57 RPM-GPG-KEY-CentOS-Testing-6 -r--r--r--. 1 root root 3380 Dec 16 09:46 TRANS.TBL 

สำหรับ CentOS และลีนุกซ์ distribution ตระกูล RedHat เช่น RedHat Enterprise หรือ Fedora จะใช้คำสั่ง rpm ในการจัดการการติดตั้งลงโปรแกรม หรือลบโปรแกรมออก โดยทางคนจัดทำโปรแกรม จะรวมไฟล์ที่ต้องใช้เข้าด้วยกันให้เป็นไฟล์ในรูปแบบ rpm เพื่อง่ายต่อการติดตั้ง แต่หากโปรแกรมมีหลายส่วนหรือขนาดใหญ่มาก อาจมีการแยกเป็นไฟล์ rpm ย่อยต่างๆ

สำหรับในแผ่นดีวีดีติดตั้ง CentOS 6.2 จะรวมไฟล์ rpm ของโปรแกรมต่างๆ ที่นิยมใช้กัน อยู่ในไดเร็คทอรี Packages

ตัวอย่าง

[root@cent6 mnt]# cd Packages/ [root@cent6 Packages]# ls -l total 4058406 -rw-r--r--. 2 500 500 1437036 Dec 9 02:38 389-ds-base-1.2.9.14-1.el6.x86_64.rpm -rw-r--r--. 4 500 500 375664 Dec 9 02:37 389-ds-base-libs-1.2.9.14-1.el6.i686.rpm -rw-r--r--. 2 500 500 370484 Dec 9 02:38 389-ds-base-libs-1.2.9.14-1.el6.x86_64.rpm -rw-r--r--. 2 500 500 215284 Dec 15 11:28 abrt-2.0.4-14.el6.centos.x86_64.rpm -rw-r--r--. 2 500 500 95072 Dec 15 11:28 abrt-addon-ccpp-2.0.4-14.el6.centos.x86_64.rpm -rw-r--r--. 2 500 500 64268 Dec 15 11:28 abrt-addon-kerneloops-2.0.4-14.el6.centos.x86_64.rpm -rw-r--r--. 2 500 500 58428 Dec 15 11:28 abrt-addon-python-2.0.4-14.el6.centos.x86_64.rpm -rw-r--r--. 2 500 500 55908 Dec 15 11:28 abrt-cli-2.0.4-14.el6.centos.x86_64.rpm ...

หากไม่มีไฟล์ rpm ที่ต้องการในแผ่นแรก ลองใส่แผ่นที่สอง ดูใน Packages

แต่ถ้าไม่มีจริงๆ ก็ต้องค้นหา และดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ต

ในหลายๆ ครั้ง จะติดตั้งโปรแกรมที่ต้องการได้ จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมอื่นก่อน เรียกว่าเป็นปัญหา dependencies ถือว่าเป็นข้อเสียของการใช้คำสั่ง rpm เพียงอย่างเดียวเพื่อการติดตั้งโปรแกรม เพราะต้องแก้ปัญหานี้เอง เมื่อเทียบกับการใช้คำสั่ง yum จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ แล้วติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็นให้กับเราเลย

อย่างไรก็ตาม โดยส่วนตัวผู้เขียนแล้ว ชอบใช้คำสั่ง rpm เพื่อติดตั้งโปรแกรมที่ต้องการ แก้ไขปัญหา และติดตั้งโปรแกรมที่ต้องติดตั้งก่อนเอง แล้วก็เก็บเป็นคู่มือไว้ ว่าต้องติดตั้งไฟล์ rpm อะไรก่อนหน้าหลัง ทั้งนี้เพื่อต้องการศึกษา รู้จักโปรแกรมได้มากขึ้น

ตัวอย่างการติดตั้งไฟล์ rpm (install)

ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการติดตั้งโปรแกรม git ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภท revision control ที่เริ่มมีการใช้กันค่อนข้างมาก

โดยจะเป็นการติดตั้งจากแผ่นดีวีดีติดตั้งแผ่นที่ 1

ไฟล์ rpm เพื่อจะติดตั้ง git

[root@cent6 Packages]# ls -l git* -rw-r--r--. 2 500 500 4844240 Jul 6 2011 git-1.7.1-2.el6_0.1.x86_64.rpm

ใช้คำสั่ง rpm -i ตามด้วยชื่อไฟล์ rpm เพื่อติดตั้ง (install)

[root@cent6 Packages]# rpm -i git-1.7.1-2.el6_0.1.x86_64.rpm warning: git-1.7.1-2.el6_0.1.x86_64.rpm: Header V3 RSA/SHA256 Signature, key ID c105b9de: NOKEY error: Failed dependencies:  perl(Error) is needed by git-1.7.1-2.el6_0.1.x86_64  perl(Git) is needed by git-1.7.1-2.el6_0.1.x86_64  perl-Git = 1.7.1-2.el6_0.1 is needed by git-1.7.1-2.el6_0.1.x86_64

ผลที่ได้จะพบปัญหาสองอย่าง

  - warning … NOKEY หมายถึงไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ได้

  - error: Failed dependencies หมายถึงจะติดตั้งโปรแกรมนี้ได้ ต้องติดตั้งโปรแกรมอื่นก่อน

ก่อนอื่นแนะนำให้แก้ไขปัญหาแรกก่อน วิธีการแก้ไขคือต้องติดตั้ง PGP PUBIC KEY เข้าไปในเครื่องก่อน เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ rpm ที่อยู่ในแผ่น

ไฟล์ที่ใช้คือ RPM-GPG-KEY-CentOS-6 อยู่ไดเร็คทอรีนอกสุดของแผ่น ภายใต้ /mnt

[root@cent6 mnt]# ls -l RPM-GPG-KEY-CentOS-6 -rw-r--r--. 2 root root 1706 Dec 9 19:57 RPM-GPG-KEY-CentOS-6

ใช้คำสั่ง rpm –import เพื่อติดตั้ง (import) PUBLIC KEY

[root@cent6 mnt]# rpm --import RPM-GPG-KEY-CentOS-6

ต้องไม่มี error ใดๆ จากการรัน rpm

ลองติดตั้ง git อีกครั้ง

[root@cent6 mnt]# cd Packages/ [root@cent6 Packages]# rpm -i git-1.7.1-2.el6_0.1.x86_64.rpm error: Failed dependencies:  perl(Error) is needed by git-1.7.1-2.el6_0.1.x86_64  perl(Git) is needed by git-1.7.1-2.el6_0.1.x86_64  perl-Git = 1.7.1-2.el6_0.1 is needed by git-1.7.1-2.el6_0.1.x86_64

ข้อความ warning ก็จะหายไป

ส่วนการแก้ไขปัญหา Failed depenencies นั้น ต้องดูเป็นกรณีไป บางครั้่งก็จะขึ้นชื่อไฟล์ rpm ที่ต้องติดตั้งก่อนมาเลย เช่นในตัวอย่างนี้คือ perl-Git

แต่บางครั้งก็ขึ้นชื่อมาเฉยๆ เช่น perl(Error) เราต้องไปหาเองว่าไฟล์นี้ น่าจะอยู่ในไฟล์ rpm ไหน หลายๆ ครั้งก็ต้องค้นหาจาก google.com

เช่น perl(Error) ใช้ google ก็อาจจะค้นหาว่า “perl(Error) rpm centos 6.2″ เป็นต้น

ลองแก้ไขปัญหาไปซักพัก มีประสบการณ์ก็พอจะเดาออกว่าอยู่ในไฟล์ rpm ไหน

เช่น perl(Error) ก็น่าจะมีไฟล์ perl-Error ลองดูในแผ่น ใช้คำสั่ง ls หาไฟล์ที่มีคำว่า perl-Error (พิมพ์อักษรตัวใหญ่เล็กให้เหมือนกัน)

[root@cent6 Packages]# ls -l *perl-Error* -rw-r--r--. 2 500 500 29420 Jul 3 2011 perl-Error-0.17015-4.el6.noarch.rpm

ลองติดตั้งดู

[root@cent6 Packages]# rpm -i perl-Error-0.17015-4.el6.noarch.rpm [root@cent6 Packages]#

ติดตั้งสำเร็จ ลองติดตั้ง git อีกครั้ง

[root@cent6 Packages]# rpm -i git-1.7.1-2.el6_0.1.x86_64.rpm error: Failed dependencies:  perl(Git) is needed by git-1.7.1-2.el6_0.1.x86_64  perl-Git = 1.7.1-2.el6_0.1 is needed by git-1.7.1-2.el6_0.1.x86_64

สังเกตว่า perl(Error) หายไป แสดงว่าเราติดตั้งไฟล์ rpm ถูกต้อง

ส่วน perl(Git) หรือ perl-Git ก็ลองหาไฟล์ที่มีคำว่า perl-Git ดู

[root@cent6 Packages]# ls -l *perl-Git* -rw-r--r--. 2 500 500 28264 Jul 6 2011 perl-Git-1.7.1-2.el6_0.1.noarch.rpm

ลองติดตั้งดู

[root@cent6 Packages]# rpm -i perl-Git-1.7.1-2.el6_0.1.noarch.rpm error: Failed dependencies:  git = 1.7.1-2.el6_0.1 is needed by perl-Git-1.7.1-2.el6_0.1.noarch 

ปัญหาโลกแตก คือจะติดตั้ง git ก็จำเป็นต้องติดตั้ง perl-Git แต่พอลองติดตั้ง perl-Git ก็ฟ้องว่าต้องติดตั้ง git ก่อน

หากเจอปัญหาแบบนี้ ให้พิมพ์ชื่อไฟล์ เรียงกันไปเลย (คั่นด้วยเว้นวรรค)

[root@cent6 Packages]# rpm -i git-1.7.1-2.el6_0.1.x86_64.rpm perl-Git-1.7.1-2.el6_0.1.noarch.rpm

เป็นอันติดตั้งสำเร็จ ลองใช้คำสั่ง git

[root@cent6 Packages]# git --version git version 1.7.1  

ตัวอย่างการลบการติดตั้ง rpm (erase)

หากไม่ต้องการโปรแกรมที่ติดตั้งด้วย rpm แล้ว สามารถลบออก (erase) ด้วยคำสั่ง rpm -e

ตัวอย่างการพยายามลบ rpm ของ git ออก

หมายเหตุ เวลาลบโปรแกรมให้ระบุเฉพาะชื่อโปรแกรมเท่านั้น ไม่ต้องระบุเวอร์ชั่น

[root@cent6 Packages]# rpm -e git error: Failed dependencies:  git = 1.7.1-2.el6_0.1 is needed by (installed) perl-Git-1.7.1-2.el6_0.1.noarch

ก็จะฟ้องคล้ายๆ กับตอนติดตั้ง แต่การลบจะกลับกันคือ คุณไม่สามารถลบโปรแกรมนี้ออกได้ เพราะโปรแกรมนี้ถูกใช้โดยโปรแกรมอื่นอยู่ (dependencies)

ลองลบ perl-Git ออก

[root@cent6 Packages]# rpm -e perl-Git error: Failed dependencies:  perl(Git) is needed by (installed) git-1.7.1-2.el6_0.1.x86_64  perl-Git = 1.7.1-2.el6_0.1 is needed by (installed) git-1.7.1-2.el6_0.1.x86_64

วิธีการแก้ไขปัญหา เหมือนกับตอนติดตั้งคือระบุชื่อโปรแกรมต่อกันไปเลย

[root@cent6 Packages]# rpm -e git perl-Git [root@cent6 Packages]#

หากคุณจำได้หรือทำเอกสารตอนติดตั้งไว้ อีกโปรแกรมที่สามารถลบออกได้คือ perl-Error

[root@cent6 Packages]# rpm -e perl-Error


ปฏิวัติงานรับทําเว็บไซต์ ฉีกทุกข้อจำกัด ไอเดียเฉียบล้ำนำสมัย ดีไซน์ก้าวกระโดด เพราะดีไซน์บ่งบอกถึงตัวตน พร้อมให้บริการ ด้วยทีมงานมืออาชีพ รับทำเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ รับทำเว็บไซต์ มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร ในราคาไม่แพง คุ้มค่า รับทำเว็บไซต์ ให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รองรับติดอันดับ GOOGLE

Iphone

วิสัยทัศน์พันธกิจ รับทำเว็บไซต์

“Professional Standard” คือคำที่ทีมงานใช้ในการสื่อสารและยึดมั่นในการทำงานร่วมกัน หลายปีที่ผ่านมาเราได้รับทั้งคำชื่นชมต่าง ๆ มากมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ผลงานและงานบริการที่บริษัทฯ ได้เป็นผู้พัฒนาและ ส่งมอบงานคุณภาพให้กับลูกค้า ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบ “งานคุณภาพสูง เหนือความคาดหมาย” และ “ตรงต่อเวลา” ให้กับลูกค้า

รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ ให้ตรงใจธุรกิจของคุณ และช่วยเพิ่มโอกาสที่ดีกว่าให้ธุรกิจคุณ ไม่ว่าจะในรูปแบบบริษัท หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลทั่วไป ทางเราเล็งเห็นถึงปัญหาของลูกค้า จึงได้สร้างทีมงานที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์โดยตรงในการ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ มาบริการธุรกิจคุณ

ขั้นตอน รับทำเว็บไซต์

เราไม่ได้แค่ รับทำเว็บไซต์ ตาม Site Map ที่ลูกค้าต้องการ แต่นี่คือ ขั้นตอนและขบวนการทำงานเกี่ยวกับ WEB Development ของเราทั้งหมด
รับทำเว็บไซต์
1.

Requirement (เก็บข้อมูลสำหรับ รับทำเว็บไซต์)

บริษัททำการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ สำหรับใช้ในการทำเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านได้รับดีไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ที่ตรงใจธุรกิจของท่านมากที่สุด และนอกจากนี้ทางเรามีความยินดีที่ จะออกพบท่านนอกสถานที่ หากลูกค้า ต้องการพบกับทีมงานเพื่อขอคำปรึกษา สำหรับรับทำเว็บไซต์

2.

DESIGN (ออกแบบเว็บไซต์ มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร)

รับทำเว็บไซต์ สร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจ ซึ่งนำไปสู่การจดจำธุรกิจ ด้วยทีมงานคุณภาพ มีผลงาน ออกแบบเว็บ มาอย่างยาวนาน ทำให้คุณจะได้รับบริการ ที่ตรงใจคุณที่สุด กับดีไซน์ที่โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร รับทำเว็บไซต์ ตรงใจลูกค้ามากที่สุด เพื่อเพิ่มยอดขาย สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก

3.

HTML & CSS (รับทำเว็บไซต์ ด้วยเทคนิคสมัยใหม่)

สร้าง Prototype หน้าหลัก และหน้าย่อยต่างๆ ของเว็บไซต์ทั้งหมด รวมถึงหน้าจอที่จะแสดงบนมือถือหรือแท็บเล็ต ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ของการ รับทำเว็บไซต์ Web Responsive และ Web Parallax มาผสมผสานกัน เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า และประสบความสำเร็จ ในสายงานธุรกิจของคุณ รับทำเว็บไซต์ ดีไซน์หรู คุณภาพดี

4.

CMS (รับทำเว็บไซต์ พร้อมออกแบบระบบหลังบ้าน)

พัฒนาระบบบริหารและจัดการหลังบ้าน สำหรับทีมทำงาน พร้อมเชื่อมต่อกับ Front Office ด้วยระบบจัดการข้อมูล รับทำเว็บไซต์ ใช้งานง่ายที่สุด ดีที่สุด ครบที่สุด ทรงพลังที่สุด เพื่อให้รองรับและตอบสนอง ต่อการใช้งานในธุรกิจของคุณ รับทำเว็บไซต์ สวยเด่นสะดุดตา โดยทีมงาน รับทำเว็บไซต์ มากประสบการณ์

5.

SEO (รับทำเว็บไซต์ รองรับติดอันดับ Google)

เป็นการปรับแต่งเว็บไซต์ ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ติดอันดับในผลการค้นหา ของ Search Engine เช่น Google รับทำเว็บไซต์ ปรับแต่งโครงสร้าง และหน้าเว็บไซต์ให้รองรับกับ seo สามารถเจาะ หรือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรง มีความแม่นยำ อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงลูกค้า ซึ่งจะมีผลต่อความก้าวหน้า ของธุรกิจโดยตรง

6.

SUPPORT (ให้คำปรึกษาหลังการ รับทำเว็บไซต์)

หลังจากทำการ รับทำเว็บไซต์ ให้กับลูกค้าจนแล้วเสร็จ ทางทีมงานยังมีบริการให้คำปรึกษาหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับลูกค้าที่มีปัญหา หรือมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบเว็บ หรือต้องการพัฒนาเว็บไซต์ เพิ่มเติมในวันข้างหน้า ลูกค้าสามารถติดต่อขอคำแนะนำ รับทำเว็บไซต์ ได้ตลอดเวลา

ลูกค้าบางส่วนของเรา รับทำเว็บไซต์

รับทำเว็บไซต์ มีคุณภาพเห็นผลจริง รับทำเว็บไซต์ สำหรับธุรกิจ SME รับทำเว็บไซต์ ใช้ต่อยอด ในเชิงธุรกิจ หรือเจ้าของกิจการมือใหม่ อีกระดับของ รับทำเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ รับทำเว็บไซต์ สวยโดดเด่น

ลูกค้า รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : สนามบินสมุย - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สนามบินสมุย - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

samuiairport.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

ajthai.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : สนามบินสุโขทัย - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สนามบินสุโขทัย - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

sukhothaiairport.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท ลีดเดอะ เทรด โปรดักส์ จำกัด

บริษัท ลีดเดอะ เทรด โปรดักส์ จำกัด

leadertrade.net
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

tmill.co.th
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท เอฟ ที เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด (โปรคลีน)

บริษัท เอฟ ที เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด (โปรคลีน)

procleanth.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท บิสเทค (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท บิสเทค (ประเทศไทย) จำกัด

bistecthai.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : ร้านอาหาร ไหมไทย

ร้านอาหาร ไหมไทย

maithaibenicia.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)

filtervision.co.th
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : สนามบินตราด - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สนามบินตราด - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

tratairport.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

functioninter.com

สนใจใช้บริการ รับทำเว็บไซต์ กับบริษัท ซอฟท์เมลท์ จำกัด? ส่ง ข้อความ

ราคาแพ็คเกจ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์

ราคาแพ็คเกจ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ ราคาแพ็คเกจ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ ราคาแพ็คเกจ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ ราคาแพ็คเกจ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์

ทำเว็บขายของ, ร้านค้าออนไลน์

เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์เพื่อเตรียมต้อนรับ AEC กับเว็บไซต์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในยุคของโลกดิจิทัลอย่างเต็มตัว ไม่ต้องลงทุนสูง อีกระดับการเป็นเจ้าของธุรกิจ SME ด้วยตัวคุณเอง ในราคาไม่แพง คุ้มค่า เพิ่มยอดขาย สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก ตรงใจธุรกิจของคุณ

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 9 - การติดตั้งใช้งาน Server บน Google Cloud Platform !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 9 - การติดตั้งใช้งาน Server บน Google Cloud Platform !!!...

Google Cloud Platform คือ บริการ Cloud Services รูปแบบหนึ่งของ Google ที่มีผลิตภัณฑ์และบริ...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 8 - Kubernetes (คูเบอร์เนเตส หรือ K8s) กับการวางระบบ Server ที่ไม่มีวันล่ม !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 8 - Kubernetes (คูเบอร์เนเตส หรือ K8s) กับการวางระบบ Server ที่ไม่มีวันล่ม !!!...

Kubernetes หรือ k8s เป็นซอฟต์แวร์ open source สำหรับใช้จัดการและควบคุม container ที่ทำงาน...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 7 - การเก็บ Docker Image บน Gitlab Container Registry !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 7 - การเก็บ Docker Image บน Gitlab Container Registry !!!...

GitLab Container Registry คือ เป็น feature หนึ่งของทาง GitLab เอาไว้ใช้สำหรับเก็บ containe...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 6 - ขั้นตอนการติดตั้งใช้งาน Docker และ Docker Container !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 6 - ขั้นตอนการติดตั้งใช้งาน Docker และ Docker Container !!!...

Docker นั้น เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ เนื่องจากสามารถใช้งานได้...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 5 - Docker คืออะไร และมีข้อดีอย่างไรบ้าง !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 5 - Docker คืออะไร และมีข้อดีอย่างไรบ้าง !!!...

เนื่องจากในการพัฒนา application สมัยก่อนทุก application จะใช้ environment เดียวกันซึ่งเป็น...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 4 - การเขียนคำสั่ง Gitlab CI บนไฟล์ .gitlab-ci.yml !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 4 - การเขียนคำสั่ง Gitlab CI บนไฟล์ .gitlab-ci.yml !!!...

การทำ CI ใน Gitlab CI นั้น จำเป็นต้องสร้างไฟล์ .gitlab-ci.yml ไว้ในโฟลเดอร์ของโปรเจ็คซะก่อ...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 3 - การใช้งาน Firebase Hosting !!!

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 3 - การใช้งาน Firebase Hosting !!!

Firebase Hosting คือ ส่วนหนึ่งของบริการ Google Firebase สำหรับใช้ทำเป็น Web Hosting ที่ให้...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 2 - การสร้าง Hybrid App ด้วย Ionic Framework...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 2 - การสร้าง Hybrid App ด้วย Ionic Framework...

Ionic Framework คือ Framework ที่ช่วยให้พัฒนาแค่ครั้งเดียวแต่เราสามารถ Build ให้ออกมาใช้งา...

อ่านต่อ

รับทำเว็บไซต์

รับทำเว็บไซต์ มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร รับทำเว็บไซต์ เพิ่มโอกาสในการขาย ให้ธุรกิจก้าวนำคู่แข่ง รองรับการแสดงผลทุกอุปกรณ์ มีเว็บไซต์สวยงามน่าเชื่อถือ ด้วยทีมงานคุณภาพ ผลงานกว่าพันผลงาน รับทำเว็บไซต์ ตรงใจธุรกิจของคุณ และช่วยเพิ่มโอกาสที่ดีกว่าให้ธุรกิจคุณ

รับทำเว็บไซต์ ทุกพื้นที่ ทั่วกรุงเทพฯ รับทำเว็บไซต์ รามคำแหง มีนบุรี บางกะปิ รับทำเว็บไซต์ ทวีวัฒนา ดอนเมือง สายไหม รับทำเว็บไซต์ บางขุนเทียน คลองสามวา ประเวศ รับทำเว็บไซต์ สะพานใหม่ สุขุมวิท เกษตร รับทำเว็บไซต์ รามอินทรา วังทองหลาง บางเขน รับทำเว็บไซต์ ลาดพร้าว คลองจั่น นวมินทร์ รับทำเว็บไซต์ สุขุมวิท ห้วยขวาง คลองเตย รับทำเว็บไซต์ พญาไท สาทร ดินแดง ทำเว็บไซต์ ปทุมวัน ราชเทวี รับทำเว็บไซต์ บึงกุ่ม บางนา ภาษีเจริญ ยานนาวา รับทำเว็บไซต์ จตุจักร ตลิ่งชัน สะพานสูง สวนหลวง

ติดต่อ รับทำเว็บไซต์

บริษัท ซอฟท์เมลท์ จำกัด :
1294 ห้อง 3 (เอ) ชั้น 3 ถนนสุทธิสาร วินิจฉัย ซอยอุดมสุข แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Phone : 086-394-0954
Email : sales@softmelt.com
Line ID : softmelt

กรุณากรอกข้อมูล และหัวข้อ ที่ท่านสนใจทำเว็บไซต์ ทางทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง