Linux Server (CentOS) : การเปิดเซอร์วิสตอนบู๊ตเครื่องของ CentOS

หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรม คอนฟิกค่าต่างๆ แล้วทดสอบการเปิด ปิดเซอร์วิสด้วยคำสั่ง service ได้ผลตามที่ต้องการแล้ว

หากต้องการให้เมื่อบู๊ตเครื่องทุกครั้ง ให้เปิด (start) เซอร์วิสนี้ขึ้นมาด้วย หรือทุกครั้งที่เรียกคำสั่งปิดเครื่อง (shutdown) ให้ปิด (stop) เซอร์วิสนี้ก่อน

สามารถทำได้โดยแก้ไขไฟล์ที่อยู่ใน /etc/rc.d/rcX.d/ โดย X เป็นตัวเลขแสดง runlevel แสดงถึงสถานะของเครื่อง

ในไฟล์ /etc/inittab จะอธิบายความหมายของตัวเลขค่า runlevel ที่กำหนดไว้

บางส่วนของไฟล์ /etc/inittab

[root@cent6 ~]# tail /etc/inittab # Default runlevel. The runlevels used are: # 0 - halt (Do NOT set initdefault to this) # 1 - Single user mode # 2 - Multiuser, without NFS (The same as 3, if you do not have networking) # 3 - Full multiuser mode # 4 - unused # 5 - X11 # 6 - reboot (Do NOT set initdefault to this) # id:3:initdefault:

การบู๊ตเครื่อง

ในเบื้องต้นขออธิบายคร่าวๆ เกี่ยวกับการบู๊ตเครื่อง runlevel และการรันเซอร์วิสดังนี้

- เมื่อบู๊ตเครื่องขึ้นมาทุกครั้ง หลังจากที่โหลด kernel เรียบร้อย init จะเป็นโปรเซสแรกที่ถูกรันขึ้นมา

- init จะอ่านไฟล์ /etc/inittab เพื่อหาบรรทัดที่มีคอนฟิก “initdefault” เพื่อกำหนดค่า runlevel เริ่มต้น โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็น 3 (runlevel 5 จะคล้ายกับ 3 ทุกอย่างยกเว้นจะมีการรันเซอร์วิส X Window ขึ้นมาด้วย)

- สมมติว่าเข้าสู่ runlevel 3 จะมีการรันสคริปต์ไฟล์ต่างๆ ที่อยู่ใน /etc/rc.d/rc3.d/ โดยจะรันเฉพาะชื่อไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร “S” (เอสตัวใหญ่) เรียงตามลำดับชื่อไฟล์ (ตัวเลข)

ตัวอย่างสคริปต์ไฟล์ที่มีชื่อไฟล์ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร “S” สังเกตว่าแต่ละไฟล์จะเป็นลิ้งค์ไฟล์แบบ soft link ชี้ไปยังสคริปต์ไฟล์จริงๆ ที่อยู่ใน ../init.d/ หรือพาธเต็มๆ คือ /etc/rc.d/init.d/ ที่มาพร้อมกับการติดตั้งโปรแกรมจากไฟล์ rpm นั่นเอง

[root@cent6 ~]# cd /etc/rc.d/rc3.d/ [root@cent6 rc3.d]# ls -l S* lrwxrwxrwx. 1 root root 17 Mar 24 13:46 S01sysstat -> ../init.d/sysstat lrwxrwxrwx. 1 root root 22 Mar 24 13:46 S02lvm2-monitor -> ../init.d/lvm2-monitor lrwxrwxrwx. 1 root root 19 Mar 24 13:45 S08ip6tables -> ../init.d/ip6tables lrwxrwxrwx. 1 root root 18 Mar 24 13:44 S08iptables -> ../init.d/iptables lrwxrwxrwx. 1 root root 17 Mar 24 13:45 S10network -> ../init.d/network ... 

สมมติว่าเราติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache จากไฟล์ rpm ที่อยู่ในแผ่นติดตั้ง CentOS 6 จะมีการสร้างลิ้งค์ไฟล์ใน /etc/rc.d/rc3.d/ ด้วย แต่โดยมาก ดีฟอลต์ของการติดตั้ง ชื่อลิ้งค์ไฟล์ที่ติดตั้งมา จะขึ้นต้นด้วยตัวอักษร “K”

[root@cent6 rc3.d]# ls -l *httpd lrwxrwxrwx. 1 root root 15 Apr 6 17:16 K15httpd -> ../init.d/httpd 

แปลว่าหากมีการบู๊ตเครื่องใหม่ Apache จะไม่ถูกรันขึ้นมาโดยอัตโนมัติ หากต้องการแก้ไขให้รัน Apache ตอนบู๊ตเครื่องด้วย ก็สามารถทำได้โดยเปลี่ยนตัวอักษรขึ้นต้นจากตัวอักษร “K” ให้เป็นตัว “S”

ตัวอย่างการแก้ไข (ไม่แนะนำให้ทำแบบนี้) เช่น

[root@cent6 rc3.d]# mv K15httpd S15httpd

[root@cent6 rc3.d]# ls -l *httpd lrwxrwxrwx. 1 root root 15 Apr 6 17:16 S15httpd -> ../init.d/httpd 

หลังจากแก้ไขแล้ว ลองบู๊ตเครื่องดู ก็จะมีการพยายามรัน httpd ขึ้นมาเหมือนกัน แต่ปัญหาของการแก้ไขเองแบบนี้ อาจทำให้การรันโปรแกรมหรือเซอร์วิสนี้มีปัญหาได้ ยกตัวอย่างเพิ่มอีกโปรแกรมคือ MySQL

ตัวอย่างลิ้งค์ไฟล์ที่สร้างจากการติดตั้งไฟล์ rpm

[root@cent6 rc3.d]# ls -l *mysqld lrwxrwxrwx. 1 root root 16 Apr 1 10:34 K36mysqld -> ../init.d/mysqld

ถ้าเราต้องการให้รัน MySQL ตอนบู๊ตเครื่องด้วย

สมมติว่าเราแก้ไขด้วยคำสั่ง mv แล้วเปลี่ยนเฉพาะตัวอักษรหน้าจาก “K” ให้เป็น “S”

[root@cent6 rc3.d]# mv K36mysqld S36mysqld

[root@cent6 rc3.d]# ls -l *mysqld lrwxrwxrwx. 1 root root 16 Apr 1 10:34 S36mysqld -> ../init.d/mysqld

เมื่อบู๊ตเครื่องใหม่ แล้วเข้าสู่ runlevel 3 เซอร์วิส Apache จะถูกรันขึ้นมาก่อน MySQL เพราะตัวเลขน้อยกว่า ซึ่งอาจทำให้เว็บโปรแกรมที่จำเป็นต้องเชื่อมต่อฐานข้อมูลมีปัญหาได้

วิธีการแก้ไขอย่างถูกต้อง และเป็นวิธีที่แนะนำสำหรับ CentOS 6  เพื่อให้มีการเปิดเซอร์วิสตอนบู๊ตเครื่อง หรือเข้าสู่ runlevel 3 ต้องใช้คำสั่ง chkconfig

ก่อนจะไปขั้นตอนต่อไป เปลี่ยนชื่อไฟล์ให้เหมือนเดิม

[root@cent6 rc3.d]# mv S15httpd K15httpd [root@cent6 rc3.d]# mv S36mysqld K36mysqld
 
คำสั่ง chkconfig

ใช้คำสั่ง chkconfig ตามด้วยออปชั่น –list แล้วตามด้วยชื่อเซอร์วิสเช่น httpd เพื่อแสดงสถานะการรันเซอร์วิสในแต่ละ runlevel

[root@cent6 rc3.d]# chkconfig --list httpd httpd 0:off 1:off 2:off 3:off 4:off 5:off 6:off

ตัวเลข 0-6 คือ runlevel ส่วน on, off จะเป็นคอนฟิกแสดงว่าให้เปิด หรือปิด เซอร์วิส เมื่อเข้าสู่ runlevel นั้นๆ

เช่น runlevel 3 ของ httpd คือ off หมายถึงไม่มีการรันเซอร์วิสนี้เมื่อเข้าสู่ runlevel 3

หากต้องการให้รันเซอร์วิสนี้ ให้ใช้คำสั่ง chkconfig ตามด้วยชื่อ service แล้วตามด้วย on ตัวอย่างเช่น

[root@cent6 rc3.d]# chkconfig httpd on

[root@cent6 rc3.d]# chkconfig --list httpd httpd 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off

[root@cent6 rc3.d]# ls -l *httpd lrwxrwxrwx. 1 root root 15 Apr 7 16:05 S85httpd -> ../init.d/httpd

จะเห็นว่าสถานะของ runlevel 2,3,4,5 ของ httpd เปลี่ยนเป็น on แปลว่าถ้าเข้าสู่ runlevel เหล่านี้ รวมทั้ง 3 (บู๊ตเครื่อง) จะมีการรันเซอร์วิสนี้ด้วย

เมื่อใช้คำสั่ง ls -l เพื่อดูลิ้งค์ไฟล์ ชื่อไฟล์ก็จะเปลี่ยนเป็นขึ้นต้นด้วย “S” พร้อมทั้งตัวเลขก็เปลี่ยนไปด้วย

ลองเปลี่ยนคอนฟิกให้รัน MySQL ขึ้นมาตอนบู๊ตเครื่องด้วย

[root@cent6 rc3.d]# chkconfig --list mysqld mysqld 0:off 1:off 2:off 3:off 4:off 5:off 6:off

[root@cent6 rc3.d]# chkconfig mysqld on

[root@cent6 rc3.d]# chkconfig --list mysqld mysqld 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off

[root@cent6 rc3.d]# ls -l *mysqld lrwxrwxrwx. 1 root root 16 Apr 7 16:08 S64mysqld -> ../init.d/mysqld

ตอนนี้ทุกครั้งที่มีการบู๊ตเครื่องเข้าสู่ runlevel 2,3,4,5 จะมีการรัน MySQL ขึ้นมาด้วย สังเกตตัวเลข 64 แปลว่า MySQL จะถูกรันขึ้นมาก่อน Apache ซึ่งมีตัวเลข 85

ตัวเลขลำดับในการรันของแต่ละเซอร์วิส จะถูกกำหนดอยู่ในสคริปต์ไฟล์ เช่น

[root@cent6 ~]# cat /etc/rc.d/init.d/httpd #!/bin/bash # # httpd Startup script for the Apache HTTP Server # # chkconfig: - 85 15 ... 

จะอยู่ในบรรทัดที่มีคำว่า chkconfig จะมีอยู่สองตัวเลข คือ 85 และ 15

ตัวเลขแรก 85 คือลำดับที่ในการเปิด (start) เซอร์วิส

ตัวเลขที่สอง 15 คือลำดับที่ในการปิด (stop) เซอร์วิส

[root@cent6 ~]# cat /etc/rc.d/init.d/mysqld #!/bin/sh # # mysqld This shell script takes care of starting and stopping # the MySQL subsystem (mysqld). # # chkconfig: - 64 36 ... 

ส่วนของ mysqld ตัวแรกแรกคือ 64 ตัวเลขที่สองคือ 36

โดยสรุปแล้ว ระหว่าง httpd (Apache) และ mysqld (MySQL)

ตอนเปิดเครื่อง mysqld(64) จะถูกเปิด (start) ขึ้นมาก่อน httpd(85)

ตอนปิดเครื่อง httpd(15) จะถูกปิด (stop) ก่อน mysqld(36)

หากต้องการยกเลิก หรือไม่ต้องการให้รันเซอร์วิสตอนบู๊ตเครื่องแล้ว ก็สามารถใช้คำสั่ง chkconfig ตามด้วยชื่อ และตามด้วยคำว่า off

เช่น ไม่ต้องการให้ httpd และ mysqld รันขึ้นมาตอนบู๊ตเครื่อง

[root@cent6 ~]# chkconfig httpd off [root@cent6 ~]# chkconfig mysqld off

[root@cent6 ~]# chkconfig --list httpd httpd 0:off 1:off 2:off 3:off 4:off 5:off 6:off

[root@cent6 ~]# chkconfig --list mysqld mysqld 0:off 1:off 2:off 3:off 4:off 5:off 6:off


ปฏิวัติงานรับทําเว็บไซต์ ฉีกทุกข้อจำกัด ไอเดียเฉียบล้ำนำสมัย ดีไซน์ก้าวกระโดด เพราะดีไซน์บ่งบอกถึงตัวตน พร้อมให้บริการ ด้วยทีมงานมืออาชีพ รับทำเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ รับทำเว็บไซต์ มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร ในราคาไม่แพง คุ้มค่า รับทำเว็บไซต์ ให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รองรับติดอันดับ GOOGLE

Iphone

วิสัยทัศน์พันธกิจ รับทำเว็บไซต์

“Professional Standard” คือคำที่ทีมงานใช้ในการสื่อสารและยึดมั่นในการทำงานร่วมกัน หลายปีที่ผ่านมาเราได้รับทั้งคำชื่นชมต่าง ๆ มากมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ผลงานและงานบริการที่บริษัทฯ ได้เป็นผู้พัฒนาและ ส่งมอบงานคุณภาพให้กับลูกค้า ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบ “งานคุณภาพสูง เหนือความคาดหมาย” และ “ตรงต่อเวลา” ให้กับลูกค้า

รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ ให้ตรงใจธุรกิจของคุณ และช่วยเพิ่มโอกาสที่ดีกว่าให้ธุรกิจคุณ ไม่ว่าจะในรูปแบบบริษัท หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลทั่วไป ทางเราเล็งเห็นถึงปัญหาของลูกค้า จึงได้สร้างทีมงานที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์โดยตรงในการ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ มาบริการธุรกิจคุณ

ขั้นตอน รับทำเว็บไซต์

เราไม่ได้แค่ รับทำเว็บไซต์ ตาม Site Map ที่ลูกค้าต้องการ แต่นี่คือ ขั้นตอนและขบวนการทำงานเกี่ยวกับ WEB Development ของเราทั้งหมด
รับทำเว็บไซต์
1.

Requirement (เก็บข้อมูลสำหรับ รับทำเว็บไซต์)

บริษัททำการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ สำหรับใช้ในการทำเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านได้รับดีไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ที่ตรงใจธุรกิจของท่านมากที่สุด และนอกจากนี้ทางเรามีความยินดีที่ จะออกพบท่านนอกสถานที่ หากลูกค้า ต้องการพบกับทีมงานเพื่อขอคำปรึกษา สำหรับรับทำเว็บไซต์

2.

DESIGN (ออกแบบเว็บไซต์ มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร)

รับทำเว็บไซต์ สร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจ ซึ่งนำไปสู่การจดจำธุรกิจ ด้วยทีมงานคุณภาพ มีผลงาน ออกแบบเว็บ มาอย่างยาวนาน ทำให้คุณจะได้รับบริการ ที่ตรงใจคุณที่สุด กับดีไซน์ที่โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร รับทำเว็บไซต์ ตรงใจลูกค้ามากที่สุด เพื่อเพิ่มยอดขาย สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก

3.

HTML & CSS (รับทำเว็บไซต์ ด้วยเทคนิคสมัยใหม่)

สร้าง Prototype หน้าหลัก และหน้าย่อยต่างๆ ของเว็บไซต์ทั้งหมด รวมถึงหน้าจอที่จะแสดงบนมือถือหรือแท็บเล็ต ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ของการ รับทำเว็บไซต์ Web Responsive และ Web Parallax มาผสมผสานกัน เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า และประสบความสำเร็จ ในสายงานธุรกิจของคุณ รับทำเว็บไซต์ ดีไซน์หรู คุณภาพดี

4.

CMS (รับทำเว็บไซต์ พร้อมออกแบบระบบหลังบ้าน)

พัฒนาระบบบริหารและจัดการหลังบ้าน สำหรับทีมทำงาน พร้อมเชื่อมต่อกับ Front Office ด้วยระบบจัดการข้อมูล รับทำเว็บไซต์ ใช้งานง่ายที่สุด ดีที่สุด ครบที่สุด ทรงพลังที่สุด เพื่อให้รองรับและตอบสนอง ต่อการใช้งานในธุรกิจของคุณ รับทำเว็บไซต์ สวยเด่นสะดุดตา โดยทีมงาน รับทำเว็บไซต์ มากประสบการณ์

5.

SEO (รับทำเว็บไซต์ รองรับติดอันดับ Google)

เป็นการปรับแต่งเว็บไซต์ ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ติดอันดับในผลการค้นหา ของ Search Engine เช่น Google รับทำเว็บไซต์ ปรับแต่งโครงสร้าง และหน้าเว็บไซต์ให้รองรับกับ seo สามารถเจาะ หรือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรง มีความแม่นยำ อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงลูกค้า ซึ่งจะมีผลต่อความก้าวหน้า ของธุรกิจโดยตรง

6.

SUPPORT (ให้คำปรึกษาหลังการ รับทำเว็บไซต์)

หลังจากทำการ รับทำเว็บไซต์ ให้กับลูกค้าจนแล้วเสร็จ ทางทีมงานยังมีบริการให้คำปรึกษาหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับลูกค้าที่มีปัญหา หรือมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบเว็บ หรือต้องการพัฒนาเว็บไซต์ เพิ่มเติมในวันข้างหน้า ลูกค้าสามารถติดต่อขอคำแนะนำ รับทำเว็บไซต์ ได้ตลอดเวลา

ลูกค้าบางส่วนของเรา รับทำเว็บไซต์

รับทำเว็บไซต์ มีคุณภาพเห็นผลจริง รับทำเว็บไซต์ สำหรับธุรกิจ SME รับทำเว็บไซต์ ใช้ต่อยอด ในเชิงธุรกิจ หรือเจ้าของกิจการมือใหม่ อีกระดับของ รับทำเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ รับทำเว็บไซต์ สวยโดดเด่น

ลูกค้า รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : สนามบินสมุย - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สนามบินสมุย - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

samuiairport.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

ajthai.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : สนามบินสุโขทัย - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สนามบินสุโขทัย - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

sukhothaiairport.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท ลีดเดอะ เทรด โปรดักส์ จำกัด

บริษัท ลีดเดอะ เทรด โปรดักส์ จำกัด

leadertrade.net
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

tmill.co.th
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท เอฟ ที เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด (โปรคลีน)

บริษัท เอฟ ที เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด (โปรคลีน)

procleanth.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท บิสเทค (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท บิสเทค (ประเทศไทย) จำกัด

bistecthai.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : ร้านอาหาร ไหมไทย

ร้านอาหาร ไหมไทย

maithaibenicia.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)

filtervision.co.th
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : สนามบินตราด - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สนามบินตราด - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

tratairport.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

functioninter.com

สนใจใช้บริการ รับทำเว็บไซต์ กับบริษัท ซอฟท์เมลท์ จำกัด? ส่ง ข้อความ

ราคาแพ็คเกจ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์

ราคาแพ็คเกจ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ ราคาแพ็คเกจ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ ราคาแพ็คเกจ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ ราคาแพ็คเกจ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์

ทำเว็บขายของ, ร้านค้าออนไลน์

เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์เพื่อเตรียมต้อนรับ AEC กับเว็บไซต์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในยุคของโลกดิจิทัลอย่างเต็มตัว ไม่ต้องลงทุนสูง อีกระดับการเป็นเจ้าของธุรกิจ SME ด้วยตัวคุณเอง ในราคาไม่แพง คุ้มค่า เพิ่มยอดขาย สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก ตรงใจธุรกิจของคุณ

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 9 - การติดตั้งใช้งาน Server บน Google Cloud Platform !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 9 - การติดตั้งใช้งาน Server บน Google Cloud Platform !!!...

Google Cloud Platform คือ บริการ Cloud Services รูปแบบหนึ่งของ Google ที่มีผลิตภัณฑ์และบริ...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 8 - Kubernetes (คูเบอร์เนเตส หรือ K8s) กับการวางระบบ Server ที่ไม่มีวันล่ม !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 8 - Kubernetes (คูเบอร์เนเตส หรือ K8s) กับการวางระบบ Server ที่ไม่มีวันล่ม !!!...

Kubernetes หรือ k8s เป็นซอฟต์แวร์ open source สำหรับใช้จัดการและควบคุม container ที่ทำงาน...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 7 - การเก็บ Docker Image บน Gitlab Container Registry !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 7 - การเก็บ Docker Image บน Gitlab Container Registry !!!...

GitLab Container Registry คือ เป็น feature หนึ่งของทาง GitLab เอาไว้ใช้สำหรับเก็บ containe...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 6 - ขั้นตอนการติดตั้งใช้งาน Docker และ Docker Container !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 6 - ขั้นตอนการติดตั้งใช้งาน Docker และ Docker Container !!!...

Docker นั้น เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ เนื่องจากสามารถใช้งานได้...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 5 - Docker คืออะไร และมีข้อดีอย่างไรบ้าง !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 5 - Docker คืออะไร และมีข้อดีอย่างไรบ้าง !!!...

เนื่องจากในการพัฒนา application สมัยก่อนทุก application จะใช้ environment เดียวกันซึ่งเป็น...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 4 - การเขียนคำสั่ง Gitlab CI บนไฟล์ .gitlab-ci.yml !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 4 - การเขียนคำสั่ง Gitlab CI บนไฟล์ .gitlab-ci.yml !!!...

การทำ CI ใน Gitlab CI นั้น จำเป็นต้องสร้างไฟล์ .gitlab-ci.yml ไว้ในโฟลเดอร์ของโปรเจ็คซะก่อ...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 3 - การใช้งาน Firebase Hosting !!!

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 3 - การใช้งาน Firebase Hosting !!!

Firebase Hosting คือ ส่วนหนึ่งของบริการ Google Firebase สำหรับใช้ทำเป็น Web Hosting ที่ให้...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 2 - การสร้าง Hybrid App ด้วย Ionic Framework...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 2 - การสร้าง Hybrid App ด้วย Ionic Framework...

Ionic Framework คือ Framework ที่ช่วยให้พัฒนาแค่ครั้งเดียวแต่เราสามารถ Build ให้ออกมาใช้งา...

อ่านต่อ

รับทำเว็บไซต์

รับทำเว็บไซต์ มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร รับทำเว็บไซต์ เพิ่มโอกาสในการขาย ให้ธุรกิจก้าวนำคู่แข่ง รองรับการแสดงผลทุกอุปกรณ์ มีเว็บไซต์สวยงามน่าเชื่อถือ ด้วยทีมงานคุณภาพ ผลงานกว่าพันผลงาน รับทำเว็บไซต์ ตรงใจธุรกิจของคุณ และช่วยเพิ่มโอกาสที่ดีกว่าให้ธุรกิจคุณ

รับทำเว็บไซต์ ทุกพื้นที่ ทั่วกรุงเทพฯ รับทำเว็บไซต์ รามคำแหง มีนบุรี บางกะปิ รับทำเว็บไซต์ ทวีวัฒนา ดอนเมือง สายไหม รับทำเว็บไซต์ บางขุนเทียน คลองสามวา ประเวศ รับทำเว็บไซต์ สะพานใหม่ สุขุมวิท เกษตร รับทำเว็บไซต์ รามอินทรา วังทองหลาง บางเขน รับทำเว็บไซต์ ลาดพร้าว คลองจั่น นวมินทร์ รับทำเว็บไซต์ สุขุมวิท ห้วยขวาง คลองเตย รับทำเว็บไซต์ พญาไท สาทร ดินแดง ทำเว็บไซต์ ปทุมวัน ราชเทวี รับทำเว็บไซต์ บึงกุ่ม บางนา ภาษีเจริญ ยานนาวา รับทำเว็บไซต์ จตุจักร ตลิ่งชัน สะพานสูง สวนหลวง

ติดต่อ รับทำเว็บไซต์

บริษัท ซอฟท์เมลท์ จำกัด :
1294 ห้อง 3 (เอ) ชั้น 3 ถนนสุทธิสาร วินิจฉัย ซอยอุดมสุข แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Phone : 086-394-0954
Email : sales@softmelt.com
Line ID : softmelt

กรุณากรอกข้อมูล และหัวข้อ ที่ท่านสนใจทำเว็บไซต์ ทางทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง