คำสั่ง Linux ต่างๆ ที่จำเป็นใน CentOS (ตอนที่ 1)

จากบทความที่แล้วได้พูดถึง "CentOS เซิร์ฟเวอร์ทางเลือกสำหรับองค์กร" ผู้อ่านคงได้ทราบภาพรวมของระบบ CentOS Linux และเหตุผลหลักที่องค์กรจะเลือกใช้งาน รวมทั้งผู้อ่านบางท่านคงได้ทดลองติดตั้งระบบกันไปแล้ว ฉบับนี้เป็นเนื้อหาที่ต่อยอดจากฉบับที่แล้ว เป็นการแนะนำการใช้งานและแนวทางการเรียนรู้ระบบลีนุกซ์ก่อนการเตรียมตัวเป็น Admin อาชีพ (สาย Open Source)

หากจะพูดกันไปแล้วในการเรียนรู้ระบบ Linux หรือ Unix ในอดีตผู้เรียนรู้ต้องมีการเรียนรู้คำสั่งการใช้งานกันมากมาย ส่วนใหญ่จะเรียนรู้ผ่านทางหน้าจอ Terminal บางคำสั่งแทบไม่ได้ใช้งานเลย ฉบับนี้ผู้เขียนจะแนะนำแนวทางในการเรียนรู้ระบบลีนุกซ์ 2 แนวทางด้วยกันทั้งการเรียนรู้การใช้งานผ่านทางคำสั่งต่างๆ และการเรียนรู้ผ่านทางหน้าเดสก์ท็อปของลีนุกซ์ เอาเป็นว่าชอบทางไหนก็เลือกทางนั้นเดินครับ และตั้งใจศึกษาหาความรู้ หมั่นหา LABs เพื่อทดสอบฝีมืออย่างสม่ำเสมอ รับรองความฝันคงไม่ไกลเกินที่เราจะเดินไปถึงได้ :)

แนวทางการใช้งานระบบ Linux
การใช้งานระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ผู้ใช้งานสามารถสั่งงานได้ 2 วิธี ด้วยกัน คือ

1. การสั่งงานผ่านทางหน้าต่าง Terminal วิธีนี้ผู้ใช้งานต้องมีการสั่งงานผ่านทางการพิมพ์คำสั่งต่างๆ ลงไปทางแป้นพิมพ์โดยการพิมพ์คำสั่งต่างๆ ลงไป (บนระบบวินโดวส์เรียกว่า Command Line บางท่านเรียก DOS Prompt)

หน้าต่าง Terminal

2. การสั่งงานผ่านทางหน้าต่าง X Windows(บนระบบวิโดวส์เรียกว่า Desktop) โดยหน้าต่าง X Windows ของระบบลีนุกซ์มีให้เลือกใช้งานหลายค่ายด้วยกัน อาทิ GNOME, KDE

หน้าต่าง X Windows

โดยในการใช้งานจริงขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานว่านิยม หรือชอบวิธีการใช้งานด้วยวิธีใด โดยส่วนใหญ่ Admin มือมือโปรจะนิยมใช้แบบวิธีสั่งงานผ่านทางหน้าต่าง Terminal

คำสั่งลีนุกซ์ที่ Admin ควรทราบ
บนระบบลีนุกซ์มีคำสั่งใช้งานจำนวนมาก ในที่นี้ผู้เขียนขอแนะนำการใช้งานคำสั่งเพียงบางส่วน ที่จำเป็นต่อการใช้งานเท่านั้น สำหรับบทความแนะนำในฉบับนี้น่าจะเพียงพอต่อการใช้งานในระดับต้นถึงระดับกลาง สำหรับการใช้งานในระดับที่สูงขึ้นผู้อ่านสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยการ สืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บ Search Engine ทั่วไป เอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลา เรามาดูรายละเอียดคำสั่งบนระบบลีนุกซ์ที่ Admin ควรเรียนรู้กัน

คำสั่ง     หน้าที่     รายละเอียด
File/Directory Basics
ls     List files     แสดงรายชื่อไฟล์และไดเร็คทอรี่
cp     Copy files     สำเนาไฟล์
mv     Rename files     เปลี่ยนชื่อไฟล์
rm     Delete files     ลบไฟล์
ln     Link files     สร้างไฟล์เชื่อมโยง
cd     Change directory     ย้ายไปยังไดเร็คทอรี่ที่ต้องการ
pwd     Print current directory name     แสดงชื่อไดเร็คทอรี่ปัจจุบัน
mkdir     Create directory     สร้างไดเร็คทอรี่ใหม่
rmdir     Delete directory     ลบไดเร็คทอรี่ (ที่ว่างเปล่าเท่านั้น)
File Viewing
cat     View files     ดูเนื้อหาของ text file
less     Page trough files     เลื่อนดูเนื้อหาของไฟล์
head     View file beginning     แสดงส่วนต้นของไฟล์
tail     View files ending     แสดงส่วนท้ายของไฟล์
nl     Number lines     แสดงหมายเลขบรรทัด
od     View binary files     แสดงเนื้อหาในไฟล์ไบนารี่
xxd     View binary files     แสดงเนื้อหาในไฟล์ไบนารี่
gv     View Postscript/PDF files     แสดงไฟล์แบบโพสต์สคริปต์หรือ PDF
xdvi     View TeX DVI files     แสดงไฟล์รูปแบบ TeX
File Creation and Editing
emacs     Text editor     โปรแกรมแก้ไขข้อความของ GNU
vim     Text editor     โปรแกรมแก้ไขข้อความที่ปรับปรุงจาก vi
umask     Set default file protections     แสดง/กำหนดค่าสำหรับคำนวณค่า permission mode
soffice     Edit Word/Excel/PowerPoint docs     แก้ไขไฟล์เอกสาร Word/Excel/PowerPoint
abiword     Edit Word documents     แก้ไขเอกสาร Word
gnumeric     Edit Excel documents     แก้ไขเอกสาร Excel
File Properties
stat     Display file attributes     แสดงสถานะ/สถิติ/คุณลักษณะของไฟล์
wc     Count bytes/words/lines     นับจำนวนอักขระ คำ บรรทัด
du     Measure disk usage     แสดงปริมาณการใช้เนื้อที่ไดเร็คทอรี่
file     Identify file types     แสดงชนิดของไฟล์
touch     Change file timestamps     เปลี่ยนค่าเวลาของไฟล์
chown     Change file owner     เปลี่ยนชื่อเจ้าของไฟล์
chgrp     Change file group     เปลี่ยนชื่อกรุ๊ปเจ้าของไฟล์
chmod     Change file protections     เปลี่ยนระดับการป้องกันไฟล์
chattr     Change advanced file attributes     เปลี่ยนคุณลักษณะของไฟล์ในขั้นสูง
Isattr     List advanced file attributes     แสดงคุณลักษณะของไฟล์ในขั้นสูง
File Location
find     Locate files     ค้นหาตำแหน่งของไฟล์
slocate     Locate files via index     ค้นหาตำแหน่งของไฟล์ด้วยฐานข้อมูลดัชนี
which     Locate commands     ค้นหาคำสั่ง
whereis     Locate standard files     ค้นหาไฟล์มาตรฐาน
File Text Manipulation
grep     Search text for matching lines     ค้นหาข้อความในระดับบรรทัด
cut     Extract columns     คัดแยกคำโดยระบุตำแหน่ง
paste     Append columns     เชื่อมต่อไฟล์ในแนวระนาบ
tr     Translate characters     แปลงข้อความ
sort     Sort lines     จัดเรียงข้อความระดับบรรทัด
uniq     Locate indentical lines     รวมบรรทัดที่เหมือนกัน
tee     Copy stdin to file and to stdout simultaneously     สำเนาข้อความออกทางไฟล์และ stdout พร้อมๆ กัน
File Compression
gzip     Compress files (GNU Zip)     บีบอัดไฟล์ให้เป็น .gz
Compress     Compress files (Unix)     บีบอัดไฟล์แบบมาตรฐาน Unix
bzip2     Compress files (BZip2)     บีบอัดไฟล์ให้เป็น .bz2
zip     Compress files (Windows Zip)     บีบอัดไฟล์สำหรับ WinZip
File Comparison
diff     Compare files line by line     เปรียบเทียบไฟล์ในระดับบรรทัด
comm     Compare sorted files     เปรียบเทียบไฟล์ที่ผ่านการเรียงข้อมูลมาแล้ว
cmp     Compare files byte by byte     เปรียบเทียบไฟล์ระดับไบต์
md5sum     Compute Checksums     คำนวณหาค่า md5 ของไฟล์
Disks and Filesystems
df     Show free disk space     รายงานขนาดดิสก์ที่เหลืออยู่
mount     Make a disk accessible     เชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ
fsck     Check a disk for errors     ตรวจสอบแก้ไขความผิดปรกติของเนื้อที่ดิสก์
sync     Flush disk caches     เขียนข้อมูลในแคชกลับคืนสู่ดิสก์
Backups and Remote Storage
mt     Control a type drive     ควบคุมเทป
dump     Back up a disk     สำรองข้อมูลจากดิสก์
restore     Restore a dump     นำข้อมูลที่สำรองไว้กลับคืนที่เดิม
tar     Read/write type archives     จัดเก็บไฟล์ให้รวมกันไว้ที่เดียว
cdrecord     Burn a CD     เขียนไฟล์ลงสู่แผ่นซีดี
rsync     Mirror a set of files     สำรองข้อมูลระหว่างโฮสต์
Printing
lpr     Print files     ส่งไฟล์ไปพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์
lpq     View print queue     เปิดดูลำดับงานพิมพ์ที่ค้างอยู่
lprm     Remove print jobs     ยกเลิกงานพิมพ์ที่ค้างอยู่
Spelling Operations
look     Look up spelling     เปิดสารบัญคำศัพท์
aspell     Check spelling interactively     ตรวจคำสะกดว่าถูกต้องหรือไม่
spell     Check spelling in batch     ตรวจคำถูกผิดในไฟล์จำนวนมาก
Processes
ps     List all processes     แสดงโปรเซสทั้งหมด
w     List users' processes     แสดงรายชื่อยูสเซอร์ที่กำลังใช้งานโปรเซส
uptime     View the system load     แสดงปริมาณภาระของระบบ
top     Monitor processes     แสดงข้อมูลเกี่ยวกับโปรเซสแบบต่อเนื่อง
xload     Monitor system load     แสดงภาระของระบบในแบบกราฟฟิก
free     Display free memory     แสดงปริมาณหน่วยความจำประเภทต่างๆในปัจจุบัน
kill     Terminate processes     ส่งรหัสควบคุมไปยังโปรเซส
nice     Set process priorities     ตั้งค่าระดับความสำคัญให้โปรเซส
renice     Change process priorities     ปรับระดับความสำคัญของโปรเซส
Scheduling Jobs
sleep     Wait for some time     หน่วงเวลา
watch     Run programs at set intervals     รันโปรแกรมซ้ำในระยะเวลาที่กำหนด
at     Schedule a job     ตั้งเวลารันกลุ่มคำสั่ง
crontab     Schedule repeated jobs     ตั้งเวลารันคำสั่งเป็นรอบเวลาที่กำหนด
Hosts
uname     Print system information     แสดงรายละเอียดของระบบปฏิบัติการ
hostname     Print the system's hostname     แสดง/กำหนดชื่อโฮสต์
ifconfig     Set/display network information     แสดง/กำหนดค่าเกี่ยวกับเครือข่าย
host     Look up DNS     สืบค้นชื่อและไอพีของโฮสต์ในระบบ DNS
whois     Lookup domain registrants     สืบค้นข้อมูลการจดทะเบียนโดเมน
ping     Check if host is reachable     ทดสอบการตอบสนองของโฮสต์ปลายทาง
traceroute     View network path to a host     ตรวจสอบเส้นทางไปสู่โฮสต์ปลายทาง
Networking
ssh     Securely log into remote hosts     เข้าสู่โฮสต์จากระยะไกล (มีการเข้ารหัสข้อมูล)
telnet     Log into remote hosts     เข้าสู่โฮสต์จากระยะไกล(ไม่มีการเข้ารหัส)
scp     Securely copy files between hosts     สำเนาไฟล์ระหว่างโฮสต์(มีการเข้ารหัสข้อมูล)
stfp     Securely copy files between hosts     บริการโอนถ่ายไฟล์ระหว่างโฮสต์(มีการเข้ารหัสข้อมูล)
ftp     Copy files between hosts     บริการโอนถ่ายไฟล์ระหว่างโฮสต์(ไม่มีการเข้ารหัสข้อมูล)
evolution     GUI email client     โปรแกรมใช้งานอีเมล์แบบกราฟฟิก
mutt     Text-based email client     โปรแกรมใช้งานอีเมล์แบบ text
mail     Minimal email client     คำสั่งรับส่งอีเมล์ขนาดเล็กมาก
mozilla     Web browser     โปรแกรมเว็บบราวเซอร์แบบกราฟฟิก
lynx     Text-only web browser     โปรแกรมเว็บบราวเซอร์แบบ text
wget     Retrieve web pages to disk     ดาวน์โหลดข้อมูลเว็บมาสู่ดิสก์
slrn     Read Usenet news     อ่านข่าวใน usenet
gaim     Instant messaging/IRC     โปรแกรมรับส่งข้อความ
talk     Linux/Unix chat     คำสั่งรับส่งข้อความโต้ตอบ
write     Send messages to a termainal     คำสั่งส่งข้อความไปยังจอภาพอื่น
mesg     Prohibit talk/write     เปิด/ปิดการรับข้อความจากคำสั่ง write
Audio and Video
grip     Play CDs and rip MP3s     เล่นแผ่นซีดีเพลงและแปลงเป็นไฟล์ MP3
xmms     Play audio files     เล่นไฟล์เสียงชนิดต่างๆ
cdparanoia     Rip audio     แปลงแทร็กเพลงให้เป็นไฟล์
audacity     Edit audio     ปรับแต่ง/แก้ไขไฟล์เสียง
xcdroast     Burn CDs     บันทึกข้อมูล/แทร็กเสียงลงแผ่นซีดี

ปฏิวัติงานรับทําเว็บไซต์ ฉีกทุกข้อจำกัด ไอเดียเฉียบล้ำนำสมัย ดีไซน์ก้าวกระโดด เพราะดีไซน์บ่งบอกถึงตัวตน พร้อมให้บริการ ด้วยทีมงานมืออาชีพ รับทำเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ รับทำเว็บไซต์ มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร ในราคาไม่แพง คุ้มค่า รับทำเว็บไซต์ ให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รองรับติดอันดับ GOOGLE

Iphone

วิสัยทัศน์พันธกิจ รับทำเว็บไซต์

“Professional Standard” คือคำที่ทีมงานใช้ในการสื่อสารและยึดมั่นในการทำงานร่วมกัน หลายปีที่ผ่านมาเราได้รับทั้งคำชื่นชมต่าง ๆ มากมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ผลงานและงานบริการที่บริษัทฯ ได้เป็นผู้พัฒนาและ ส่งมอบงานคุณภาพให้กับลูกค้า ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบ “งานคุณภาพสูง เหนือความคาดหมาย” และ “ตรงต่อเวลา” ให้กับลูกค้า

รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ ให้ตรงใจธุรกิจของคุณ และช่วยเพิ่มโอกาสที่ดีกว่าให้ธุรกิจคุณ ไม่ว่าจะในรูปแบบบริษัท หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลทั่วไป ทางเราเล็งเห็นถึงปัญหาของลูกค้า จึงได้สร้างทีมงานที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์โดยตรงในการ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ มาบริการธุรกิจคุณ

ขั้นตอน รับทำเว็บไซต์

เราไม่ได้แค่ รับทำเว็บไซต์ ตาม Site Map ที่ลูกค้าต้องการ แต่นี่คือ ขั้นตอนและขบวนการทำงานเกี่ยวกับ WEB Development ของเราทั้งหมด
รับทำเว็บไซต์
1.

Requirement (เก็บข้อมูลสำหรับ รับทำเว็บไซต์)

บริษัททำการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ สำหรับใช้ในการทำเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านได้รับดีไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ที่ตรงใจธุรกิจของท่านมากที่สุด และนอกจากนี้ทางเรามีความยินดีที่ จะออกพบท่านนอกสถานที่ หากลูกค้า ต้องการพบกับทีมงานเพื่อขอคำปรึกษา สำหรับรับทำเว็บไซต์

2.

DESIGN (ออกแบบเว็บไซต์ มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร)

รับทำเว็บไซต์ สร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจ ซึ่งนำไปสู่การจดจำธุรกิจ ด้วยทีมงานคุณภาพ มีผลงาน ออกแบบเว็บ มาอย่างยาวนาน ทำให้คุณจะได้รับบริการ ที่ตรงใจคุณที่สุด กับดีไซน์ที่โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร รับทำเว็บไซต์ ตรงใจลูกค้ามากที่สุด เพื่อเพิ่มยอดขาย สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก

3.

HTML & CSS (รับทำเว็บไซต์ ด้วยเทคนิคสมัยใหม่)

สร้าง Prototype หน้าหลัก และหน้าย่อยต่างๆ ของเว็บไซต์ทั้งหมด รวมถึงหน้าจอที่จะแสดงบนมือถือหรือแท็บเล็ต ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ของการ รับทำเว็บไซต์ Web Responsive และ Web Parallax มาผสมผสานกัน เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า และประสบความสำเร็จ ในสายงานธุรกิจของคุณ รับทำเว็บไซต์ ดีไซน์หรู คุณภาพดี

4.

CMS (รับทำเว็บไซต์ พร้อมออกแบบระบบหลังบ้าน)

พัฒนาระบบบริหารและจัดการหลังบ้าน สำหรับทีมทำงาน พร้อมเชื่อมต่อกับ Front Office ด้วยระบบจัดการข้อมูล รับทำเว็บไซต์ ใช้งานง่ายที่สุด ดีที่สุด ครบที่สุด ทรงพลังที่สุด เพื่อให้รองรับและตอบสนอง ต่อการใช้งานในธุรกิจของคุณ รับทำเว็บไซต์ สวยเด่นสะดุดตา โดยทีมงาน รับทำเว็บไซต์ มากประสบการณ์

5.

SEO (รับทำเว็บไซต์ รองรับติดอันดับ Google)

เป็นการปรับแต่งเว็บไซต์ ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ติดอันดับในผลการค้นหา ของ Search Engine เช่น Google รับทำเว็บไซต์ ปรับแต่งโครงสร้าง และหน้าเว็บไซต์ให้รองรับกับ seo สามารถเจาะ หรือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรง มีความแม่นยำ อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงลูกค้า ซึ่งจะมีผลต่อความก้าวหน้า ของธุรกิจโดยตรง

6.

SUPPORT (ให้คำปรึกษาหลังการ รับทำเว็บไซต์)

หลังจากทำการ รับทำเว็บไซต์ ให้กับลูกค้าจนแล้วเสร็จ ทางทีมงานยังมีบริการให้คำปรึกษาหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับลูกค้าที่มีปัญหา หรือมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบเว็บ หรือต้องการพัฒนาเว็บไซต์ เพิ่มเติมในวันข้างหน้า ลูกค้าสามารถติดต่อขอคำแนะนำ รับทำเว็บไซต์ ได้ตลอดเวลา

ลูกค้าบางส่วนของเรา รับทำเว็บไซต์

รับทำเว็บไซต์ มีคุณภาพเห็นผลจริง รับทำเว็บไซต์ สำหรับธุรกิจ SME รับทำเว็บไซต์ ใช้ต่อยอด ในเชิงธุรกิจ หรือเจ้าของกิจการมือใหม่ อีกระดับของ รับทำเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ รับทำเว็บไซต์ สวยโดดเด่น

ลูกค้า รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : สนามบินสมุย - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สนามบินสมุย - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

samuiairport.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

ajthai.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : สนามบินสุโขทัย - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สนามบินสุโขทัย - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

sukhothaiairport.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท ลีดเดอะ เทรด โปรดักส์ จำกัด

บริษัท ลีดเดอะ เทรด โปรดักส์ จำกัด

leadertrade.net
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

tmill.co.th
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท เอฟ ที เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด (โปรคลีน)

บริษัท เอฟ ที เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด (โปรคลีน)

procleanth.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท บิสเทค (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท บิสเทค (ประเทศไทย) จำกัด

bistecthai.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : ร้านอาหาร ไหมไทย

ร้านอาหาร ไหมไทย

maithaibenicia.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)

filtervision.co.th
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : สนามบินตราด - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สนามบินตราด - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

tratairport.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

functioninter.com

สนใจใช้บริการ รับทำเว็บไซต์ กับบริษัท ซอฟท์เมลท์ จำกัด? ส่ง ข้อความ

ราคาแพ็คเกจ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์

ราคาแพ็คเกจ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ ราคาแพ็คเกจ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ ราคาแพ็คเกจ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ ราคาแพ็คเกจ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์

ทำเว็บขายของ, ร้านค้าออนไลน์

เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์เพื่อเตรียมต้อนรับ AEC กับเว็บไซต์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในยุคของโลกดิจิทัลอย่างเต็มตัว ไม่ต้องลงทุนสูง อีกระดับการเป็นเจ้าของธุรกิจ SME ด้วยตัวคุณเอง ในราคาไม่แพง คุ้มค่า เพิ่มยอดขาย สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก ตรงใจธุรกิจของคุณ

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 9 - การติดตั้งใช้งาน Server บน Google Cloud Platform !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 9 - การติดตั้งใช้งาน Server บน Google Cloud Platform !!!...

Google Cloud Platform คือ บริการ Cloud Services รูปแบบหนึ่งของ Google ที่มีผลิตภัณฑ์และบริ...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 8 - Kubernetes (คูเบอร์เนเตส หรือ K8s) กับการวางระบบ Server ที่ไม่มีวันล่ม !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 8 - Kubernetes (คูเบอร์เนเตส หรือ K8s) กับการวางระบบ Server ที่ไม่มีวันล่ม !!!...

Kubernetes หรือ k8s เป็นซอฟต์แวร์ open source สำหรับใช้จัดการและควบคุม container ที่ทำงาน...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 7 - การเก็บ Docker Image บน Gitlab Container Registry !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 7 - การเก็บ Docker Image บน Gitlab Container Registry !!!...

GitLab Container Registry คือ เป็น feature หนึ่งของทาง GitLab เอาไว้ใช้สำหรับเก็บ containe...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 6 - ขั้นตอนการติดตั้งใช้งาน Docker และ Docker Container !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 6 - ขั้นตอนการติดตั้งใช้งาน Docker และ Docker Container !!!...

Docker นั้น เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ เนื่องจากสามารถใช้งานได้...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 5 - Docker คืออะไร และมีข้อดีอย่างไรบ้าง !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 5 - Docker คืออะไร และมีข้อดีอย่างไรบ้าง !!!...

เนื่องจากในการพัฒนา application สมัยก่อนทุก application จะใช้ environment เดียวกันซึ่งเป็น...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 4 - การเขียนคำสั่ง Gitlab CI บนไฟล์ .gitlab-ci.yml !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 4 - การเขียนคำสั่ง Gitlab CI บนไฟล์ .gitlab-ci.yml !!!...

การทำ CI ใน Gitlab CI นั้น จำเป็นต้องสร้างไฟล์ .gitlab-ci.yml ไว้ในโฟลเดอร์ของโปรเจ็คซะก่อ...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 3 - การใช้งาน Firebase Hosting !!!

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 3 - การใช้งาน Firebase Hosting !!!

Firebase Hosting คือ ส่วนหนึ่งของบริการ Google Firebase สำหรับใช้ทำเป็น Web Hosting ที่ให้...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 2 - การสร้าง Hybrid App ด้วย Ionic Framework...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 2 - การสร้าง Hybrid App ด้วย Ionic Framework...

Ionic Framework คือ Framework ที่ช่วยให้พัฒนาแค่ครั้งเดียวแต่เราสามารถ Build ให้ออกมาใช้งา...

อ่านต่อ

รับทำเว็บไซต์

รับทำเว็บไซต์ มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร รับทำเว็บไซต์ เพิ่มโอกาสในการขาย ให้ธุรกิจก้าวนำคู่แข่ง รองรับการแสดงผลทุกอุปกรณ์ มีเว็บไซต์สวยงามน่าเชื่อถือ ด้วยทีมงานคุณภาพ ผลงานกว่าพันผลงาน รับทำเว็บไซต์ ตรงใจธุรกิจของคุณ และช่วยเพิ่มโอกาสที่ดีกว่าให้ธุรกิจคุณ

รับทำเว็บไซต์ ทุกพื้นที่ ทั่วกรุงเทพฯ รับทำเว็บไซต์ รามคำแหง มีนบุรี บางกะปิ รับทำเว็บไซต์ ทวีวัฒนา ดอนเมือง สายไหม รับทำเว็บไซต์ บางขุนเทียน คลองสามวา ประเวศ รับทำเว็บไซต์ สะพานใหม่ สุขุมวิท เกษตร รับทำเว็บไซต์ รามอินทรา วังทองหลาง บางเขน รับทำเว็บไซต์ ลาดพร้าว คลองจั่น นวมินทร์ รับทำเว็บไซต์ สุขุมวิท ห้วยขวาง คลองเตย รับทำเว็บไซต์ พญาไท สาทร ดินแดง ทำเว็บไซต์ ปทุมวัน ราชเทวี รับทำเว็บไซต์ บึงกุ่ม บางนา ภาษีเจริญ ยานนาวา รับทำเว็บไซต์ จตุจักร ตลิ่งชัน สะพานสูง สวนหลวง

ติดต่อ รับทำเว็บไซต์

บริษัท ซอฟท์เมลท์ จำกัด :
1294 ห้อง 3 (เอ) ชั้น 3 ถนนสุทธิสาร วินิจฉัย ซอยอุดมสุข แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Phone : 086-394-0954
Email : sales@softmelt.com
Line ID : softmelt

กรุณากรอกข้อมูล และหัวข้อ ที่ท่านสนใจทำเว็บไซต์ ทางทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง