รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

การใช้งาน Events ต่างๆ ของ Ajax !!!

  events ที่เกิดจากการเรียกใช้งาน ajax ใน jQuery แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ Local Events ใช้กับ ajax object ของ jQuery และ Global Events ใช้กับ DOM (Document Object Model) element ทั่วไปเช่น div,img,input เป็นต้น


  1. Local Events

  ใช้กับ ajax object ของ jQuery มีตัวอย่างการเรียกใช้ดังนี้


      $.ajax({ 
        beforeSend: function(){ 
          ...
        }, 
        complete: function(){ 
         ...
        } 
      }); 


  2. Global Events

  Global Events ใช้กับ DOM (Document Object Model) element ทั่วไปเช่น div,img,input มีตัวอย่างการเรียกใช้ดังนี้

      $("div#loading").bind("ajaxSend", function(){ 
         $(this).show(); 
       }).bind("ajaxComplete", function(){ 
         $(this).hide(); 
       }); 


  Events Ajax Object ใน jQuery มีอะไรบ้าง

  - ajaxStart (Global Event)
  เป็น event ที่เกิดเมื่อเริ่มมีการร้องขอแบบ Ajax และไม่มีคำร้องขอแบบ Ajax อื่นที่กำลังทำงานอยู่

  ตัวอย่างการใช้งาน

       $("div#loading").ajaxStart(function(){ 
         $(this).show(); 
       }); 


  - beforeSend (Local Event)
  เป็น event ที่เรียกก่อนที่คำร้องขอแบบ ajax จะเริ่ม ใช้สำหรับกำหนดค่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ajax เช่น header,content-type เป็นต้น

  ตัวอย่างการใช้งาน

      $.ajax({ 
        beforeSend: function(){ 
          ...
        } 
      }); 


  - ajaxSend (Global Event)
  เป็น event ที่เรียกก่อนที่คำร้องขอแบบ ajax จะทำงาน

  ตัวอย่างการใช้งาน

       $("div#msg").ajaxSend(function(){ 
         $(this).append("<li>Starting request </li>"); 
       }); 


  - success (Local Event)
  เป็น event ที่เกิดขึ้นต่อเมื่อมีการส่งคำร้องขอแบบ ajax สำเร็จ ไม่มีข้อผิดพลาดจาก เซิร์ฟเวอร์ ไม่มีข้อผิดพลาดกับข้อมูลที่ส่ง

  ตัวอย่างการใช้งาน

      $.ajax({ 
        success: function(){ 
          // สำหรับควบคุม success event 
        } 
      }); 

  - ajaxSuccess (Global Event)
  เป็น event ที่เกิดขึ้นต่อเมื่อมีการส่งคำร้องขอแบบ ajax สำเร็จ คล้ายกับ local success event

  ตัวอย่างการใช้งาน

       $("div#msg").ajaxSuccess(function(){ 
         $(this).append("<li>Successful Request!</li>"); 
       }); 

  - error (Local Event)
  เป็น event ที่เกิดขึ้นการส่งคำร้องขอแบบ ajax ล้มเหลวหรือเกิดข้อผิดพลาด

  ตัวอย่างการใช้งาน

      $.ajax({ 
        error: function(){ 
          // สำหรับควบคุม error event 
        } 
      }); 

  - ajaxError (Global Event)
  เป็น event ที่เกิดขึ้นการส่งคำร้องขอแบบ ajax ล้มเหลวหรือเกิดข้อผิดพลาด คล้ายกับ local error event

  ตัวอย่างการใช้งาน

      $("div#msg").ajaxError(function(){ 
        $(this).append("<li>Error requesting page </li>"); 
      }); 

  - complete (Local Event)
  เป็น event ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการส่งคำร้องขอแบบ ajax ไป โดยไม่จำเป็นที่คำร้องขอแบบ ajax นั้นจะสำเร็จหรือไม่

  ตัวอย่างการใช้งาน

      $.ajax({ 
        complete: function(){ 
         ...
        } 
      }); 

  - ajaxComplete (Global Event)
  เป็น event ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการส่งคำร้องขอแบบ ajax ไป โดยไม่จำเป็นที่คำร้องขอแบบ ajax นั้นจะสำเร็จหรือไม่ และ event นี้จะเกิดขึ้นเสมอเมื่อคำร้องขอแบบ ajax จบลง คล้ายกับ local complete event

  ตัวอย่างการใช้งาน

      $("div#msg").ajaxComplete(function(){ 
         $(this).append("<li>Request Complete.</li>"); 
       }); 

  - ajaxStop (Global Event)
  เป็น event ที่เกิดเมื่อ คำร้องขอแบบ ajax จบลง หรือไม่มีคำร้องขอแบบ ajax ใดๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่

  ตัวอย่างการใช้งาน

       $("div#loading").ajaxStop(function(){ 
         $(this).hide(); 
       });