รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

การใช้งาน Events ต่างๆ ของ Ajax !!!

  events ที่เกิดจากการเรียกใช้งาน ajax ใน jQuery แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ Local Events ใช้กับ ajax object ของ jQuery และ Global Events ใช้กับ DOM (Document Object Model) element ทั่วไปเช่น div,img,input เป็นต้น

  1. Local Events
  ใช้กับ ajax object ของ jQuery มีตัวอย่างการเรียกใช้ดังนี้

      $.ajax({
        beforeSend: function(){
          ...
        },
        complete: function(){
         ...
        }
      });

  2. Global Events
  Global Events ใช้กับ DOM (Document Object Model) element ทั่วไปเช่น div,img,input มีตัวอย่างการเรียกใช้ดังนี้

      $("div#loading").bind("ajaxSend", function(){
         $(this).show();
       }).bind("ajaxComplete", function(){
         $(this).hide();
       });

  Events Ajax Object ใน jQuery มีอะไรบ้าง
  - ajaxStart (Global Event)
  เป็น event ที่เกิดเมื่อเริ่มมีการร้องขอแบบ Ajax และไม่มีคำร้องขอแบบ Ajax อื่นที่กำลังทำงานอยู่
  ตัวอย่างการใช้งาน
       $("div#loading").ajaxStart(function(){
         $(this).show();
       });

  - beforeSend (Local Event)
  เป็น event ที่เรียกก่อนที่คำร้องขอแบบ ajax จะเริ่ม ใช้สำหรับกำหนดค่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ajax เช่น header,content-type เป็นต้น
  ตัวอย่างการใช้งาน
      $.ajax({
        beforeSend: function(){
          ...
        }
      });

  - ajaxSend (Global Event)
  เป็น event ที่เรียกก่อนที่คำร้องขอแบบ ajax จะทำงาน
  ตัวอย่างการใช้งาน
       $("div#msg").ajaxSend(function(){
         $(this).append("<li>Starting request </li>");
       });

  - success (Local Event)

  เป็น event ที่เกิดขึ้นต่อเมื่อมีการส่งคำร้องขอแบบ ajax สำเร็จ ไม่มีข้อผิดพลาดจาก เซิร์ฟเวอร์ ไม่มีข้อผิดพลาดกับข้อมูลที่ส่ง
  ตัวอย่างการใช้งาน
      $.ajax({
        success: function(){
          // สำหรับควบคุม success event
        }
      });

  - ajaxSuccess (Global Event)
  เป็น event ที่เกิดขึ้นต่อเมื่อมีการส่งคำร้องขอแบบ ajax สำเร็จ คล้ายกับ local success event
  ตัวอย่างการใช้งาน
       $("div#msg").ajaxSuccess(function(){
         $(this).append("<li>Successful Request!</li>");
       });

  - error (Local Event)
  เป็น event ที่เกิดขึ้นการส่งคำร้องขอแบบ ajax ล้มเหลวหรือเกิดข้อผิดพลาด
  ตัวอย่างการใช้งาน
      $.ajax({
        error: function(){
          // สำหรับควบคุม error event
        }
      });

  - ajaxError (Global Event)
  เป็น event ที่เกิดขึ้นการส่งคำร้องขอแบบ ajax ล้มเหลวหรือเกิดข้อผิดพลาด คล้ายกับ local error event
  ตัวอย่างการใช้งาน
      $("div#msg").ajaxError(function(){
        $(this).append("<li>Error requesting page </li>");
      });

  - complete (Local Event)
  เป็น event ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการส่งคำร้องขอแบบ ajax ไป โดยไม่จำเป็นที่คำร้องขอแบบ ajax นั้นจะสำเร็จหรือไม่
  ตัวอย่างการใช้งาน
      $.ajax({
        complete: function(){
         ...
        }
      });

  - ajaxComplete (Global Event)
  เป็น event ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการส่งคำร้องขอแบบ ajax ไป โดยไม่จำเป็นที่คำร้องขอแบบ ajax นั้นจะสำเร็จหรือไม่ และ event นี้จะเกิดขึ้นเสมอเมื่อคำร้องขอแบบ ajax จบลง คล้ายกับ local complete event
  ตัวอย่างการใช้งาน
      $("div#msg").ajaxComplete(function(){
         $(this).append("<li>Request Complete.</li>");
       });

  - ajaxStop (Global Event)

  เป็น event ที่เกิดเมื่อ คำร้องขอแบบ ajax จบลง หรือไม่มีคำร้องขอแบบ ajax ใดๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่
  ตัวอย่างการใช้งาน

       $("div#loading").ajaxStop(function(){
         $(this).hide();
       });