รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

การใช้ Navs ใน Bootstrap เพื่อทำเมนูบาร์บนเว็บไซด์

  วันนี้จะมาแนะนำวิธีง่ายๆ ในการสร้างเมนูบาร์บนเว็บไซด์ เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถที่จะเข้าไปถึงหน้าต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซด์ได้ง่าย

   

  รูปแบบการเขียน Navs ในรูปแบบของ tab bar

   

  <ul class="nav nav-tabs">

        <li class="active"><a href="#">Home</a></li>

        <li><a href="#">Page 1</a></li>

        <li><a href="#">Page 2</a></li> 

        <li><a href="#">Page 3</a></li> 

  </ul>

   

  จะเห็นว่าเราจะใช้ tag ul และ li มาใช้เขียน โดยมีการเพิ่ม class "nav nav-tabs" ที่ tag ul 

   

  รูปแบบการเขียน Navs สำหรับทำเป็นปุ่มเมนูแนวนอน

   

  <ul class="nav nav-pills">

        <li class="active"><a href="#">Home</a></li>

        <li><a href="#">Page 1</a></li>

        <li><a href="#">Page 2</a></li> 

        <li><a href="#">Page 3</a></li> 

  </ul>

   

  รูปแบบการเขียน Navs สำหรับทำเป็นปุ่มเมนูแนวตั้ง

   

  <ul class="nav nav-pills nav-stacked">

        <li class="active"><a href="#">Home</a></li>

        <li><a href="#">Page 1</a></li>

        <li><a href="#">Page 2</a></li> 

        <li><a href="#">Page 3</a></li> 

  </ul>