การเปิดบัญชีการซื้อขาย หุ้น หรือตราสารทุน?

เมื่อนักลงทุนตัดสินใจที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ นักลงทุนควรติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับ อนุญาตให้ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อดำเนินการเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งโบรกเกอร์แต่ละแห่งอาจจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเปิดบัญชีให้กับลูกค้าแตกต่างกันไปในรายละเอียดบ้าง แต่ในหลักการใหญ่ๆ แล้วจะมีมาตรฐานเดียวกัน คือจะพิจารณาฐานะการเงินและความน่าเชื่อถือของผู้ขอสมัครเป็นลูกค้า โดยจะดูจากหลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงทรัพย์สิน กระแสรายได้ ตำแหน่งหน้าที่การงานของลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์

นอกจากนั้นแล้ว โบรกเกอร์จะต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า เพื่อให้รู้จักลูกค้าอย่างเพียงพอ
ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ เป้าหมายการลงทุน ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ และระดับการยอมรับความเสี่ยง รวมถึงข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ภาระหนี้สิน ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าทั้งหมดจะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับโบรกเกอร์ในการให้คำ แนะนำแก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

การเปิดบัญชีการซื้อขายหลักทรัพย์ในส่วนแรกเป็นการเปิดบัญชีการซื้อขายตราสารทุน ซึ่งจะครอบคลุมสามารถซื้อขาย หุ้นสามัญ, วอร์แรนท์, กองทุนรวมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และกองทุน ETF

ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
นักลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ทางโทรศัพท์หรือเดินทางมาส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองที่ห้องค้าของโบรกเกอร์ก็ได้เช่นกัน

ส่งคำสั่งซื้อขายออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต
การสั่งซื้อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ลูกค้าสามารถทำการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเองจากเว็บไซด์ของโบรกเกอร์ โดยสามารถส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง PDA หรือ โทรศัพท์มือถือ  

ประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
เมื่อนักลงทุนตัดสินใจได้แล้วว่าต้องการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดหรือส่งคำสั่งซื้อขายทางอินเตอร์เน็ต ขั้นตอนต่อมาคือการเลือกว่าจะเปิดบัญชีประเภทใด ซึ่งบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

บัญชีเงินสด (Cash Account) เป็นบัญชีสำหรับนักลงทุนที่ต้องการซื้อหลักทรัพย์โดยชำระค่าหลักทรัพย์เต็มจำนวนด้วยเงินสด โดยโบรกเกอร์จะพิจารณาอนุมัติวงเงินที่เหมาะสมกับฐานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้ การซื้อหลักทรัพย์จะต้องชำระค่าซื้อภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์ ส่วนในกรณีที่ขายหลักทรัพย์นักลงทุนจะได้รับชำระค่าขายหลักทรัพย์จาก โบรกเกอร์การขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ขายหลักทรัพย์

บัญชีเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ประเภทเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance) หรือบัญชีมาร์จิ้น (Margin Account)
เครดิตบาลานซ์เป็นการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ที่พิจารณาสถานะของลูกค้าในลักษณะเป็นแบบพอร์ตโฟลิโอ โดยไม่คำนึงถึงต้นทุนของแต่ละหลักทรัพย์ โดยกำหนดให้ลูกค้านำเงินสดหรือหลักทรัพย์อื่นๆ ที่โบรกเกอร์กำหนด มาวางเป็นประกันการชำระหนี้ โดยมีมูลค่าอย่างน้อยเท่ากับ อัตราหลักประกันขั้นต้น (Initial Margin) เช่น ลูกค้าวางเงินสดจำนวน 5 แสนบาท สมมติว่าปัจจุบันอัตราหลักประกันขั้นต้นเท่ากับ 50% ดังนั้น ลูกค้าจะมีวงเงินซื้อหรือขายชอร์ต (อำนาจซื้อหรือขายชอร์ต) เท่ากับ 1 ล้านบาท และโบรกเกอร์จะทำการปรับมูลค่าหลักทรัพย์ด้วยราคาปิด (Mark to Market) ทุกสิ้นวันทำการ จะมีผลทำให้อำนาจซื้อหรือขายชอร์ตของลูกค้าผันแปรตามมูลค่าตลาดของหลัก ทรัพย์ที่วางไว้เป็นหลักประกันด้วย


การลงทุนด้วยบัญชีมาร์จิ้นนี้ นักลงทุนควรศึกษากฎเกณฑ์ของแต่ละโบรกเกอร์อย่างละเอียดถี่ถ้วน ทั้งในเรื่องของประเภทและมูลค่าของหลักประกัน และอัตรามาร์จิ้น อนึ่ง นักลงทุนสามารถเลือกเปิดได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น นอกจากนี้นักลงทุนไม่สามารถเปิดบัญชีโดยใช้ชื่อร่วมกับบุคคลอื่นได้

เอกสารที่ต้องใช้เพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับนักลงทุนที่ตัดสินใจที่จะเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ควรติดต่อ โบรกเกอร์เพื่อให้จัดส่งเอกสารเปิดบัญชีมาให้ โดยทั่วไปแล้วนักลงทุนต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลในแบบฟอร์มคำขอเปิดบัญชี สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ และบัตรตัวอย่างลายมือชื่อ สำหรับเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการเปิดบัญชีมีดังต่อไปนี้

กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

 สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ

 สำเนาทะเบียนบ้าน

 สำเนาบัญชีธนาคารประเภทใดก็ได้ย้อนหลัง 6 เดือน
 เพื่อประกอบการพิจารณาวงเงิน

 ค่าอากรแสตมป์จำนวน 30 บาท

 อาจมีเอกสารอื่นๆ ตามเกณฑ์ของแต่ละโบรกเกอร์

กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติอื่นๆ

 สำเนาหนังสือเดินทาง

 สำเนา Work Permit / Visa

 สำเนาบัญชีธนาคารประเภทใดก็ได้ย้อนหลัง 3 เดือน
 เพื่อประกอบการพิจารณาวงเงิน

 ค่าอากรแสตมป์ จำนวน 30 บาท

 อาจมีเอกสารอื่นๆ ตามเกณฑ์ของแต่ละโบรกเกอร์

ขั้นตอนต่อมาหลังจากที่นักลงทุนกรอกเอกสารและเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องครบ ถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่การตลาดซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข (ผู้ขาย) ซึ่งเป็นผู้ให้คำแนะนำการลงทุนจะสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม อาทิ

- ฐานะทางการเงิน วงเงินลงทุนที่นักลงทุนต้องการในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- วัตถุประสงค์ในการลงทุน เป้าหมายในการลงทุน เพื่อใช้ในการประเมินว่าเป็นนักลงทุนประเภทใด ชอบลงทุนระยะสั้นหรือ
ระยะยาว คาดหวังผลตอบแทนในรูปแบบใด พร้อมรับความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด เป็นต้น

- ประเมินความรู้และทัศนคติในการลงทุนว่าอย่างไร 

หลังจากที่นักลงทุนได้รับการอนุมัติให้เปิดบัญชีแล้วจะได้รับแจ้งหมายเลข สมาชิกหรือรหัสประจำตัวลูกค้า ซึ่งจะใช้ในการส่งคำสั่งซื้อขาย รวมทั้งการชำระเงิน หรือในการติดต่อใดๆ กับโบรกเกอร์ รหัสนี้นักลงทุนควรเก็บไว้เป็นความลับ เพราะมิฉะนั้นแล้วอาจมีผู้แอบอ้างทำให้เกิดความเสียหายได้ เพียงเท่านี้นักลงทุนก็สามารถลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แล้ว แต่ก่อนที่นักลงทุนจะเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ไหน ขอแนะนำให้ทำความรู้จักกับบริการและบทบาทของโบรกเกอร์ เพื่อพิจารณาว่านักลงทุนควรจะเลือกซื้อขายกับโบรกเกอร์ใด

ปฏิวัติงานรับทําเว็บไซต์ ฉีกทุกข้อจำกัด ไอเดียเฉียบล้ำนำสมัย ดีไซน์ก้าวกระโดด เพราะดีไซน์บ่งบอกถึงตัวตน พร้อมให้บริการ ด้วยทีมงานมืออาชีพ รับทำเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ รับทำเว็บไซต์ มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร ในราคาไม่แพง คุ้มค่า รับทำเว็บไซต์ ให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รองรับติดอันดับ GOOGLE

Iphone

วิสัยทัศน์พันธกิจ รับทำเว็บไซต์

“Professional Standard” คือคำที่ทีมงานใช้ในการสื่อสารและยึดมั่นในการทำงานร่วมกัน หลายปีที่ผ่านมาเราได้รับทั้งคำชื่นชมต่าง ๆ มากมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ผลงานและงานบริการที่บริษัทฯ ได้เป็นผู้พัฒนาและ ส่งมอบงานคุณภาพให้กับลูกค้า ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบ “งานคุณภาพสูง เหนือความคาดหมาย” และ “ตรงต่อเวลา” ให้กับลูกค้า

รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ ให้ตรงใจธุรกิจของคุณ และช่วยเพิ่มโอกาสที่ดีกว่าให้ธุรกิจคุณ ไม่ว่าจะในรูปแบบบริษัท หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลทั่วไป ทางเราเล็งเห็นถึงปัญหาของลูกค้า จึงได้สร้างทีมงานที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์โดยตรงในการ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ มาบริการธุรกิจคุณ

ขั้นตอน รับทำเว็บไซต์

เราไม่ได้แค่ รับทำเว็บไซต์ ตาม Site Map ที่ลูกค้าต้องการ แต่นี่คือ ขั้นตอนและขบวนการทำงานเกี่ยวกับ WEB Development ของเราทั้งหมด
รับทำเว็บไซต์
1.

Requirement (เก็บข้อมูลสำหรับ รับทำเว็บไซต์)

บริษัททำการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ สำหรับใช้ในการทำเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านได้รับดีไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ที่ตรงใจธุรกิจของท่านมากที่สุด และนอกจากนี้ทางเรามีความยินดีที่ จะออกพบท่านนอกสถานที่ หากลูกค้า ต้องการพบกับทีมงานเพื่อขอคำปรึกษา สำหรับรับทำเว็บไซต์

2.

DESIGN (ออกแบบเว็บไซต์ มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร)

รับทำเว็บไซต์ สร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจ ซึ่งนำไปสู่การจดจำธุรกิจ ด้วยทีมงานคุณภาพ มีผลงาน ออกแบบเว็บ มาอย่างยาวนาน ทำให้คุณจะได้รับบริการ ที่ตรงใจคุณที่สุด กับดีไซน์ที่โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร รับทำเว็บไซต์ ตรงใจลูกค้ามากที่สุด เพื่อเพิ่มยอดขาย สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก

3.

HTML & CSS (รับทำเว็บไซต์ ด้วยเทคนิคสมัยใหม่)

สร้าง Prototype หน้าหลัก และหน้าย่อยต่างๆ ของเว็บไซต์ทั้งหมด รวมถึงหน้าจอที่จะแสดงบนมือถือหรือแท็บเล็ต ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ของการ รับทำเว็บไซต์ Web Responsive และ Web Parallax มาผสมผสานกัน เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า และประสบความสำเร็จ ในสายงานธุรกิจของคุณ รับทำเว็บไซต์ ดีไซน์หรู คุณภาพดี

4.

CMS (รับทำเว็บไซต์ พร้อมออกแบบระบบหลังบ้าน)

พัฒนาระบบบริหารและจัดการหลังบ้าน สำหรับทีมทำงาน พร้อมเชื่อมต่อกับ Front Office ด้วยระบบจัดการข้อมูล รับทำเว็บไซต์ ใช้งานง่ายที่สุด ดีที่สุด ครบที่สุด ทรงพลังที่สุด เพื่อให้รองรับและตอบสนอง ต่อการใช้งานในธุรกิจของคุณ รับทำเว็บไซต์ สวยเด่นสะดุดตา โดยทีมงาน รับทำเว็บไซต์ มากประสบการณ์

5.

SEO (รับทำเว็บไซต์ รองรับติดอันดับ Google)

เป็นการปรับแต่งเว็บไซต์ ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ติดอันดับในผลการค้นหา ของ Search Engine เช่น Google รับทำเว็บไซต์ ปรับแต่งโครงสร้าง และหน้าเว็บไซต์ให้รองรับกับ seo สามารถเจาะ หรือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรง มีความแม่นยำ อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงลูกค้า ซึ่งจะมีผลต่อความก้าวหน้า ของธุรกิจโดยตรง

6.

SUPPORT (ให้คำปรึกษาหลังการ รับทำเว็บไซต์)

หลังจากทำการ รับทำเว็บไซต์ ให้กับลูกค้าจนแล้วเสร็จ ทางทีมงานยังมีบริการให้คำปรึกษาหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับลูกค้าที่มีปัญหา หรือมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบเว็บ หรือต้องการพัฒนาเว็บไซต์ เพิ่มเติมในวันข้างหน้า ลูกค้าสามารถติดต่อขอคำแนะนำ รับทำเว็บไซต์ ได้ตลอดเวลา

ลูกค้าบางส่วนของเรา รับทำเว็บไซต์

รับทำเว็บไซต์ มีคุณภาพเห็นผลจริง รับทำเว็บไซต์ สำหรับธุรกิจ SME รับทำเว็บไซต์ ใช้ต่อยอด ในเชิงธุรกิจ หรือเจ้าของกิจการมือใหม่ อีกระดับของ รับทำเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ รับทำเว็บไซต์ สวยโดดเด่น

ลูกค้า รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : สนามบินสมุย - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สนามบินสมุย - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

samuiairport.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

ajthai.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : สนามบินสุโขทัย - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สนามบินสุโขทัย - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

sukhothaiairport.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท ลีดเดอะ เทรด โปรดักส์ จำกัด

บริษัท ลีดเดอะ เทรด โปรดักส์ จำกัด

leadertrade.net
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

tmill.co.th
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท เอฟ ที เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด (โปรคลีน)

บริษัท เอฟ ที เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด (โปรคลีน)

procleanth.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท บิสเทค (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท บิสเทค (ประเทศไทย) จำกัด

bistecthai.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : ร้านอาหาร ไหมไทย

ร้านอาหาร ไหมไทย

maithaibenicia.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)

filtervision.co.th
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : สนามบินตราด - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สนามบินตราด - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

tratairport.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

functioninter.com

สนใจใช้บริการ รับทำเว็บไซต์ กับบริษัท ซอฟท์เมลท์ จำกัด? ส่ง ข้อความ

ราคาแพ็คเกจ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์

ราคาแพ็คเกจ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ ราคาแพ็คเกจ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ ราคาแพ็คเกจ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ ราคาแพ็คเกจ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์

ทำเว็บขายของ, ร้านค้าออนไลน์

เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์เพื่อเตรียมต้อนรับ AEC กับเว็บไซต์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในยุคของโลกดิจิทัลอย่างเต็มตัว ไม่ต้องลงทุนสูง อีกระดับการเป็นเจ้าของธุรกิจ SME ด้วยตัวคุณเอง ในราคาไม่แพง คุ้มค่า เพิ่มยอดขาย สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก ตรงใจธุรกิจของคุณ

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 9 - การติดตั้งใช้งาน Server บน Google Cloud Platform !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 9 - การติดตั้งใช้งาน Server บน Google Cloud Platform !!!...

Google Cloud Platform คือ บริการ Cloud Services รูปแบบหนึ่งของ Google ที่มีผลิตภัณฑ์และบริ...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 8 - Kubernetes (คูเบอร์เนเตส หรือ K8s) กับการวางระบบ Server ที่ไม่มีวันล่ม !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 8 - Kubernetes (คูเบอร์เนเตส หรือ K8s) กับการวางระบบ Server ที่ไม่มีวันล่ม !!!...

Kubernetes หรือ k8s เป็นซอฟต์แวร์ open source สำหรับใช้จัดการและควบคุม container ที่ทำงาน...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 7 - การเก็บ Docker Image บน Gitlab Container Registry !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 7 - การเก็บ Docker Image บน Gitlab Container Registry !!!...

GitLab Container Registry คือ เป็น feature หนึ่งของทาง GitLab เอาไว้ใช้สำหรับเก็บ containe...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 6 - ขั้นตอนการติดตั้งใช้งาน Docker และ Docker Container !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 6 - ขั้นตอนการติดตั้งใช้งาน Docker และ Docker Container !!!...

Docker นั้น เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ เนื่องจากสามารถใช้งานได้...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 5 - Docker คืออะไร และมีข้อดีอย่างไรบ้าง !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 5 - Docker คืออะไร และมีข้อดีอย่างไรบ้าง !!!...

เนื่องจากในการพัฒนา application สมัยก่อนทุก application จะใช้ environment เดียวกันซึ่งเป็น...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 4 - การเขียนคำสั่ง Gitlab CI บนไฟล์ .gitlab-ci.yml !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 4 - การเขียนคำสั่ง Gitlab CI บนไฟล์ .gitlab-ci.yml !!!...

การทำ CI ใน Gitlab CI นั้น จำเป็นต้องสร้างไฟล์ .gitlab-ci.yml ไว้ในโฟลเดอร์ของโปรเจ็คซะก่อ...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 3 - การใช้งาน Firebase Hosting !!!

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 3 - การใช้งาน Firebase Hosting !!!

Firebase Hosting คือ ส่วนหนึ่งของบริการ Google Firebase สำหรับใช้ทำเป็น Web Hosting ที่ให้...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 2 - การสร้าง Hybrid App ด้วย Ionic Framework...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 2 - การสร้าง Hybrid App ด้วย Ionic Framework...

Ionic Framework คือ Framework ที่ช่วยให้พัฒนาแค่ครั้งเดียวแต่เราสามารถ Build ให้ออกมาใช้งา...

อ่านต่อ

รับทำเว็บไซต์

รับทำเว็บไซต์ มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร รับทำเว็บไซต์ เพิ่มโอกาสในการขาย ให้ธุรกิจก้าวนำคู่แข่ง รองรับการแสดงผลทุกอุปกรณ์ มีเว็บไซต์สวยงามน่าเชื่อถือ ด้วยทีมงานคุณภาพ ผลงานกว่าพันผลงาน รับทำเว็บไซต์ ตรงใจธุรกิจของคุณ และช่วยเพิ่มโอกาสที่ดีกว่าให้ธุรกิจคุณ

รับทำเว็บไซต์ ทุกพื้นที่ ทั่วกรุงเทพฯ รับทำเว็บไซต์ รามคำแหง มีนบุรี บางกะปิ รับทำเว็บไซต์ ทวีวัฒนา ดอนเมือง สายไหม รับทำเว็บไซต์ บางขุนเทียน คลองสามวา ประเวศ รับทำเว็บไซต์ สะพานใหม่ สุขุมวิท เกษตร รับทำเว็บไซต์ รามอินทรา วังทองหลาง บางเขน รับทำเว็บไซต์ ลาดพร้าว คลองจั่น นวมินทร์ รับทำเว็บไซต์ สุขุมวิท ห้วยขวาง คลองเตย รับทำเว็บไซต์ พญาไท สาทร ดินแดง ทำเว็บไซต์ ปทุมวัน ราชเทวี รับทำเว็บไซต์ บึงกุ่ม บางนา ภาษีเจริญ ยานนาวา รับทำเว็บไซต์ จตุจักร ตลิ่งชัน สะพานสูง สวนหลวง

ติดต่อ รับทำเว็บไซต์

บริษัท ซอฟท์เมลท์ จำกัด :
1294 ห้อง 3 (เอ) ชั้น 3 ถนนสุทธิสาร วินิจฉัย ซอยอุดมสุข แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Phone : 086-394-0954
Email : sales@softmelt.com
Line ID : softmelt

กรุณากรอกข้อมูล และหัวข้อ ที่ท่านสนใจทำเว็บไซต์ ทางทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง