การลงทุนกับ ตราสารหนี้ !!

ตราสารหนี้ (Debt Instrument หรือ Fixed Income Securities) คือ
ตราสารทางการเงินที่ผู้ออกตราสารซึ่งเรียกว่า ผู้กู้หรือลูกหนี้ มีข้อผูกพันทางกฎหมายว่าจะจ่ายผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยเป็นงวดๆ และเงินต้น หรือผลประโยชน์อื่นๆ
ตามข้อกำหนดในตราสารให้แก่ผู้ซื้อซึ่งเรียกว่า ผู้ให้กู้หรือเจ้าหนี้ เมื่อครบกำหนดที่
ตกลงกันไว้ โดยระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนของตราสารหนี้นั้นจะมีตั้งแต่ระยะสั้น
(ไม่เกินหนึ่งปี) ระยะปานกลาง (หนึ่งถึงห้าปี) ไปจนถึงระยะยาว (เกินห้าปีขึ้นไป)
กรณีตราสารหนี้ในตลาดทุนโดยทั่วไปมักจะหมายถึงตราสารที่มีอายุไถ่ถอนมากกว่า
หนึ่งปีขึ้นไป โดยผู้ซื้อจะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย ส่วนลดรับ หรือ
ผลประโยชน์อื่นตามที่ได้มีการกำหนดไว้

 

การใช้คำว่า “ตราสารหนี้” ก็เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเปลี่ยนมือของผู้ถือ (นักลงทุนในตราสารหนี้) ซึ่งแตกต่างจากสัญญากู้ยืมที่แสดงความเป็น “เจ้าหนี้” และ “ลูกหนี้” ของผู้ให้กู้กับผู้กู้เงินเหมือนกัน แต่สัญญากู้ยืมเงินนั้นขาดความสามารถ
ในการเปลี่ยนมือของความเป็นเจ้าหนี้ระหว่างนักลงทุน ทั้งนี้ การเปลี่ยนมือของตราสารหนี้ระหว่างนักลงทุนนั้นสามารถทำผ่าน
กลไกตลาดรอง (secondary market) ได้ ซึ่งปัจจุบันตลาดรองของตราสารหนี้ก็คือ BEX (Bond Electronic Exchange)
ที่ดำเนินการโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
 
ตามความหมายข้างต้นแสดงว่า... "ตราสารหนี้" ก็คือ ตราสารทางการเงินชนิดหนึ่งที่ทำให้ผู้ที่ต้องการเงินทุน (ผู้กู้) และผู้ที่มีเงินทุนแต่ต้องการผลตอบแทน (ผู้ให้กู้)
ผูกพันกัน โดยมีข้อกำหนดต่างๆ ที่ระบุในสัญญาหุ้นกู้ (Indenture) เป็นกฎกติกา
ร่วมกัน อีกทั้งตราสารหนี้ยังสามารถเปลี่ยนมือกันได้ในตลาดรอง คล้ายๆ กับ
การซื้อขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ


"ตราสารหนี้" เป็นศัพท์กว้างๆ แต่ที่ท่านอาจคุ้นเคยมากกว่า คือ “พันธบัตร” และ “หุ้นกู้” โดยพันธบัตรมักใช้เรียกตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ และ
มักเรียกว่าหุ้นกู้เมื่อออกโดยบริษัทเอกชน แต่ในต่างประเทศใช้คำว่า “Bond” สำหรับตราสารหนี้ทั่วไปทั้งที่ออกโดยรัฐและเอกชน มีในบางกรณีที่เรียกว่า “Debenture” เมื่อตราสารหนี้นั้นไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

  

ตราสารหนี้จัดว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลงทุน ซึ่งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนักลงทุนว่าจะให้ความสนใจต่อ
ช่องทางนี้มากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาจากผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับและระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
ส่วนเหตุผลที่ผู้ลงทุนส่วนใหญ่เลือกที่จะลงทุนในตราสารหนี้ สามารถสรุปได้ดังนี้

1. เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำเมื่อเทียบกับตราสารทุน
เพราะได้กำหนดอัตราผลตอบแทนที่ค่อนข้างแน่นอน นักลงทุนสามารถประมาณการณ์กระแสเงินสดที่พึงจะได้รับในอนาคตได้

2. ได้รับผลตอบแทนที่ค่อนข้างคงที่และสม่ำเสมอ
เพราะตราสารหนี้มีการกำหนดจ่ายคูปองไว้ล่วงหน้า

3. เป็นเครื่องมือทางการเงินชนิดหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุน
เนื่องจากการลงทุนในตราสารทุนไม่สามารถประมาณการรายได้จากเงินปันผลหรือส่วนต่างกำไร (Capital Gain / Loss)
ที่แน่นอนได้ และปกติตราสารหนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านราคา (Volatility) น้อยกว่าตราสารทุน

4. มีตลาดรองรองรับ (Marketability)
การซื้อขายเปลี่ยนมือ และหากเป็นตราสารที่มีคุณภาพดี เช่น ผู้ออกตราสารเป็นรัฐบาลหรือบริษัทเอกชนที่มีฐานะการเงิน
มั่นคงก็จะทำให้ตราสารหนี้นั้นมีสภาพคล่อง (Liquidity)

5. ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการดำรงสินทรัพย์
สภาพคล่องตามกฎหมายสำหรับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน

6. สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ
เช่น ใช้ค้ำประกันธุรกิจ ค้ำประกันผู้ต้องหา ใช้ในการบริหารเงินนอกงบประมาณสำหรับหน่วยราชการ เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อ 5 และข้อ 6 จะเป็นในกรณีเฉพาะตราสารหนี้จากภาครัฐ

 

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

 
 
ตราสารหนี้ 
 
ตราสารทุน 
1. สิทธิในการเรียกร้อง
    (Priority Claim)
ผู้ถือตราสารหนี้ซึ่งอยู่ในฐานะเจ้าหนี้ีสิทธิ
ในการเรียกร้องสูงกว่าผู้ถือตราสารทุน 
ซึ่งอยู่ในฐานะเจ้าของบริษัท หากบริษัทมีปัญหาทางการเงินหรือถูกฟ้องล้มละลาย บริษัทจะต้องขายทอดตลาดสินทรัพย์ และชำระบัญชี โดยนำเงินที่ได้จากการ
ขายทอดตลาดชำระคืนให้แก่ผู้ถือ
ตราสารหนี้ก่อนผู้ถือตราสารทุน 
ผู้ถือตราสารทุนซึ่งอยู่ในฐานะเจ้าของบริษัทมีสิทธิในการเรียกร้องต่ำกว่าผู้ถือ
ตราสารหนี้ โดยจะได้รับชำระเมื่อบริษัทชำระคืนให้แก่ผู้ถือตราสารหนี้ (เจ้าหนี้)
ครบถ้วนแล้ว
2. ความเป็นเจ้าของ
    (Ownership)
ผู้ถือตราสารหนี้ไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมหรือการตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากอยู่ในฐานะเจ้าหนี้ไม่ใช่
เจ้าของบริษัท
ผู้ถือตราสารทุน มีสิทธิออกเสียงในการประชุมหรือการตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัทเนื่องจากอยู่ในฐานะเจ้าของบริษัท
3. ผลตอบแทน
    (Return)
ตราสารหนี้ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้าง
สม่ำเสมอ ในรูปกระแสเงินสดที่เป็นดอกเบี้ย
ตามระยะเวลาที่กำหนด
ตราสารทุนให้ผลตอบแทนที่อาจ
ไม่สม่ำเสมอในรูปกระแสเงินสดที่เป็น
เงินปันผล ซึ่งขึ้นอยู่กับผลกำไรและนโยบายของบริษัท
 4. อายุของตราสาร มีระยะเวลาที่กำหนดไว้แน่นอน กล่าวคือ
มีอายุจำกัด
อายุของตราสารทุนไม่จำกัด
 
 
รายได้จากดอกเบี้ย
 
กำไรจากการขาย
 
รายได้จากส่วนลด
  หักภาษี ณ ที่จ่าย 15%
และมีสิทธิเลือกที่จะ
ไม่นำไปรวมคำนวณ
ภาษีรายได้สิ้นปี
หักภาษี ณ ที่จ่าย 15% และมีสิทธิเลือก
ที่จะไม่นำไปรวมคำนวณภาษีรายได้สิ้นปี (ยกเว้นตราสารหนี้ที่ไม่มีดอกเบี้ยซึ่ง
ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ไปแล้วจาก
ผู้ถือคนแรก)
หักภาษี ณ ที่จ่าย 15% เฉพาะผู้ถือคนแรก
และมีสิทธิเลือกที่จะไม่นำไปรวมคำนวณ ภาษีรายได้สิ้นปี

 

ปฏิวัติงานรับทําเว็บไซต์ ฉีกทุกข้อจำกัด ไอเดียเฉียบล้ำนำสมัย ดีไซน์ก้าวกระโดด เพราะดีไซน์บ่งบอกถึงตัวตน พร้อมให้บริการ ด้วยทีมงานมืออาชีพ รับทำเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ รับทำเว็บไซต์ มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร ในราคาไม่แพง คุ้มค่า รับทำเว็บไซต์ ให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รองรับติดอันดับ GOOGLE

Iphone

วิสัยทัศน์พันธกิจ รับทำเว็บไซต์

“Professional Standard” คือคำที่ทีมงานใช้ในการสื่อสารและยึดมั่นในการทำงานร่วมกัน หลายปีที่ผ่านมาเราได้รับทั้งคำชื่นชมต่าง ๆ มากมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ผลงานและงานบริการที่บริษัทฯ ได้เป็นผู้พัฒนาและ ส่งมอบงานคุณภาพให้กับลูกค้า ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบ “งานคุณภาพสูง เหนือความคาดหมาย” และ “ตรงต่อเวลา” ให้กับลูกค้า

รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ ให้ตรงใจธุรกิจของคุณ และช่วยเพิ่มโอกาสที่ดีกว่าให้ธุรกิจคุณ ไม่ว่าจะในรูปแบบบริษัท หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลทั่วไป ทางเราเล็งเห็นถึงปัญหาของลูกค้า จึงได้สร้างทีมงานที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์โดยตรงในการ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ มาบริการธุรกิจคุณ

ขั้นตอน รับทำเว็บไซต์

เราไม่ได้แค่ รับทำเว็บไซต์ ตาม Site Map ที่ลูกค้าต้องการ แต่นี่คือ ขั้นตอนและขบวนการทำงานเกี่ยวกับ WEB Development ของเราทั้งหมด
รับทำเว็บไซต์
1.

Requirement (เก็บข้อมูลสำหรับ รับทำเว็บไซต์)

บริษัททำการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ สำหรับใช้ในการทำเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านได้รับดีไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ที่ตรงใจธุรกิจของท่านมากที่สุด และนอกจากนี้ทางเรามีความยินดีที่ จะออกพบท่านนอกสถานที่ หากลูกค้า ต้องการพบกับทีมงานเพื่อขอคำปรึกษา สำหรับรับทำเว็บไซต์

2.

DESIGN (ออกแบบเว็บไซต์ มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร)

รับทำเว็บไซต์ สร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจ ซึ่งนำไปสู่การจดจำธุรกิจ ด้วยทีมงานคุณภาพ มีผลงาน ออกแบบเว็บ มาอย่างยาวนาน ทำให้คุณจะได้รับบริการ ที่ตรงใจคุณที่สุด กับดีไซน์ที่โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร รับทำเว็บไซต์ ตรงใจลูกค้ามากที่สุด เพื่อเพิ่มยอดขาย สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก

3.

HTML & CSS (รับทำเว็บไซต์ ด้วยเทคนิคสมัยใหม่)

สร้าง Prototype หน้าหลัก และหน้าย่อยต่างๆ ของเว็บไซต์ทั้งหมด รวมถึงหน้าจอที่จะแสดงบนมือถือหรือแท็บเล็ต ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ของการ รับทำเว็บไซต์ Web Responsive และ Web Parallax มาผสมผสานกัน เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า และประสบความสำเร็จ ในสายงานธุรกิจของคุณ รับทำเว็บไซต์ ดีไซน์หรู คุณภาพดี

4.

CMS (รับทำเว็บไซต์ พร้อมออกแบบระบบหลังบ้าน)

พัฒนาระบบบริหารและจัดการหลังบ้าน สำหรับทีมทำงาน พร้อมเชื่อมต่อกับ Front Office ด้วยระบบจัดการข้อมูล รับทำเว็บไซต์ ใช้งานง่ายที่สุด ดีที่สุด ครบที่สุด ทรงพลังที่สุด เพื่อให้รองรับและตอบสนอง ต่อการใช้งานในธุรกิจของคุณ รับทำเว็บไซต์ สวยเด่นสะดุดตา โดยทีมงาน รับทำเว็บไซต์ มากประสบการณ์

5.

SEO (รับทำเว็บไซต์ รองรับติดอันดับ Google)

เป็นการปรับแต่งเว็บไซต์ ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ติดอันดับในผลการค้นหา ของ Search Engine เช่น Google รับทำเว็บไซต์ ปรับแต่งโครงสร้าง และหน้าเว็บไซต์ให้รองรับกับ seo สามารถเจาะ หรือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรง มีความแม่นยำ อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงลูกค้า ซึ่งจะมีผลต่อความก้าวหน้า ของธุรกิจโดยตรง

6.

SUPPORT (ให้คำปรึกษาหลังการ รับทำเว็บไซต์)

หลังจากทำการ รับทำเว็บไซต์ ให้กับลูกค้าจนแล้วเสร็จ ทางทีมงานยังมีบริการให้คำปรึกษาหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับลูกค้าที่มีปัญหา หรือมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบเว็บ หรือต้องการพัฒนาเว็บไซต์ เพิ่มเติมในวันข้างหน้า ลูกค้าสามารถติดต่อขอคำแนะนำ รับทำเว็บไซต์ ได้ตลอดเวลา

ลูกค้าบางส่วนของเรา รับทำเว็บไซต์

รับทำเว็บไซต์ มีคุณภาพเห็นผลจริง รับทำเว็บไซต์ สำหรับธุรกิจ SME รับทำเว็บไซต์ ใช้ต่อยอด ในเชิงธุรกิจ หรือเจ้าของกิจการมือใหม่ อีกระดับของ รับทำเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ รับทำเว็บไซต์ สวยโดดเด่น

ลูกค้า รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : สนามบินสมุย - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สนามบินสมุย - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

samuiairport.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

ajthai.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : สนามบินสุโขทัย - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สนามบินสุโขทัย - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

sukhothaiairport.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท ลีดเดอะ เทรด โปรดักส์ จำกัด

บริษัท ลีดเดอะ เทรด โปรดักส์ จำกัด

leadertrade.net
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

tmill.co.th
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท เอฟ ที เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด (โปรคลีน)

บริษัท เอฟ ที เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด (โปรคลีน)

procleanth.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท บิสเทค (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท บิสเทค (ประเทศไทย) จำกัด

bistecthai.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : ร้านอาหาร ไหมไทย

ร้านอาหาร ไหมไทย

maithaibenicia.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)

filtervision.co.th
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : สนามบินตราด - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สนามบินตราด - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

tratairport.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

functioninter.com

สนใจใช้บริการ รับทำเว็บไซต์ กับบริษัท ซอฟท์เมลท์ จำกัด? ส่ง ข้อความ

ราคาแพ็คเกจ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์

ราคาแพ็คเกจ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ ราคาแพ็คเกจ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ ราคาแพ็คเกจ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ ราคาแพ็คเกจ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์

ทำเว็บขายของ, ร้านค้าออนไลน์

เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์เพื่อเตรียมต้อนรับ AEC กับเว็บไซต์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในยุคของโลกดิจิทัลอย่างเต็มตัว ไม่ต้องลงทุนสูง อีกระดับการเป็นเจ้าของธุรกิจ SME ด้วยตัวคุณเอง ในราคาไม่แพง คุ้มค่า เพิ่มยอดขาย สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก ตรงใจธุรกิจของคุณ

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 9 - การติดตั้งใช้งาน Server บน Google Cloud Platform !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 9 - การติดตั้งใช้งาน Server บน Google Cloud Platform !!!...

Google Cloud Platform คือ บริการ Cloud Services รูปแบบหนึ่งของ Google ที่มีผลิตภัณฑ์และบริ...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 8 - Kubernetes (คูเบอร์เนเตส หรือ K8s) กับการวางระบบ Server ที่ไม่มีวันล่ม !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 8 - Kubernetes (คูเบอร์เนเตส หรือ K8s) กับการวางระบบ Server ที่ไม่มีวันล่ม !!!...

Kubernetes หรือ k8s เป็นซอฟต์แวร์ open source สำหรับใช้จัดการและควบคุม container ที่ทำงาน...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 7 - การเก็บ Docker Image บน Gitlab Container Registry !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 7 - การเก็บ Docker Image บน Gitlab Container Registry !!!...

GitLab Container Registry คือ เป็น feature หนึ่งของทาง GitLab เอาไว้ใช้สำหรับเก็บ containe...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 6 - ขั้นตอนการติดตั้งใช้งาน Docker และ Docker Container !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 6 - ขั้นตอนการติดตั้งใช้งาน Docker และ Docker Container !!!...

Docker นั้น เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ เนื่องจากสามารถใช้งานได้...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 5 - Docker คืออะไร และมีข้อดีอย่างไรบ้าง !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 5 - Docker คืออะไร และมีข้อดีอย่างไรบ้าง !!!...

เนื่องจากในการพัฒนา application สมัยก่อนทุก application จะใช้ environment เดียวกันซึ่งเป็น...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 4 - การเขียนคำสั่ง Gitlab CI บนไฟล์ .gitlab-ci.yml !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 4 - การเขียนคำสั่ง Gitlab CI บนไฟล์ .gitlab-ci.yml !!!...

การทำ CI ใน Gitlab CI นั้น จำเป็นต้องสร้างไฟล์ .gitlab-ci.yml ไว้ในโฟลเดอร์ของโปรเจ็คซะก่อ...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 3 - การใช้งาน Firebase Hosting !!!

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 3 - การใช้งาน Firebase Hosting !!!

Firebase Hosting คือ ส่วนหนึ่งของบริการ Google Firebase สำหรับใช้ทำเป็น Web Hosting ที่ให้...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 2 - การสร้าง Hybrid App ด้วย Ionic Framework...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 2 - การสร้าง Hybrid App ด้วย Ionic Framework...

Ionic Framework คือ Framework ที่ช่วยให้พัฒนาแค่ครั้งเดียวแต่เราสามารถ Build ให้ออกมาใช้งา...

อ่านต่อ

รับทำเว็บไซต์

รับทำเว็บไซต์ มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร รับทำเว็บไซต์ เพิ่มโอกาสในการขาย ให้ธุรกิจก้าวนำคู่แข่ง รองรับการแสดงผลทุกอุปกรณ์ มีเว็บไซต์สวยงามน่าเชื่อถือ ด้วยทีมงานคุณภาพ ผลงานกว่าพันผลงาน รับทำเว็บไซต์ ตรงใจธุรกิจของคุณ และช่วยเพิ่มโอกาสที่ดีกว่าให้ธุรกิจคุณ

รับทำเว็บไซต์ ทุกพื้นที่ ทั่วกรุงเทพฯ รับทำเว็บไซต์ รามคำแหง มีนบุรี บางกะปิ รับทำเว็บไซต์ ทวีวัฒนา ดอนเมือง สายไหม รับทำเว็บไซต์ บางขุนเทียน คลองสามวา ประเวศ รับทำเว็บไซต์ สะพานใหม่ สุขุมวิท เกษตร รับทำเว็บไซต์ รามอินทรา วังทองหลาง บางเขน รับทำเว็บไซต์ ลาดพร้าว คลองจั่น นวมินทร์ รับทำเว็บไซต์ สุขุมวิท ห้วยขวาง คลองเตย รับทำเว็บไซต์ พญาไท สาทร ดินแดง ทำเว็บไซต์ ปทุมวัน ราชเทวี รับทำเว็บไซต์ บึงกุ่ม บางนา ภาษีเจริญ ยานนาวา รับทำเว็บไซต์ จตุจักร ตลิ่งชัน สะพานสูง สวนหลวง

ติดต่อ รับทำเว็บไซต์

บริษัท ซอฟท์เมลท์ จำกัด :
1294 ห้อง 3 (เอ) ชั้น 3 ถนนสุทธิสาร วินิจฉัย ซอยอุดมสุข แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Phone : 086-394-0954
Email : sales@softmelt.com
Line ID : softmelt

กรุณากรอกข้อมูล และหัวข้อ ที่ท่านสนใจทำเว็บไซต์ ทางทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง