รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

การปรับแต่งฟอร์มด้วย HTML5 New Input Types

  New Input Types คือตัวลือกใหม่ที่ถูกเพิ่มใน HTML5 เพื่อให้เว็บไซต์ที่สร้างด้วย HTML5 สามารถปรับแต่งฟอร์มได้หลากหลายมากขึ้น โดยแท็กที่ใช้คือแท็ก <input>  ซึ่งหลายๆ Attribute นั้น มีประโยชน์และประหยัดเวลาในการทำเว็บไซด์อย่างมากเลยทีเดียว ตัวอย่างเช่น


  New Input Types Attributes

  tel    กำหนด input value ให้เป็นที่ใส่ ข้อมูล หมายเลข โทรศัพท์
  search    กำหนด input เป็น Search field
  url    กำหนด input value ให้เป็นที่ใส่ ข้อมูล URL Address
  email    กำหนด input value ให้เป็นที่ใส่ ข้อมูล Email Address ตั้งแต่ 1 Address ขึ้นไป
  datetime    กำหนด input value ให้เป็นที่ใส่ ข้อมูล วันเวลา
  date    กำหนด input value ให้เป็นที่ใส่ ข้อมูลวันที่
  month    กำหนด input value ให้เป็นที่ใส่ ข้อมูล เดือน
  week    กำหนด input value ให้เป็นที่ใส่ ข้อมูล สัปดาห์
  time    กำหนด input value ให้เป็นที่ใส่ ข้อมูลเวลา
  datetime-local    กำหนด input value ให้เป็นที่ใส่ ข้อมูล local date/time
  number    กำหนด input value ให้เป็นที่ใส่ ข้อมูล ชนิดตัวเลข
  range    กำหนด input value ให้เป็นที่ใส่ ข้อมุล ที่สามารถกำหนดช่วงของข้อมูลได้
  color    กำหนด input value ให้เป็นที่ใส่ ข้อมูล ของค่าสี เช่น #FF00F0 เป็นต้น 


  Range Attributes

  max    number    กำหนด input value สูงสุด
  min    number    กำหนด input value ต่ำสุด
  step    number    กำหนด input value เป็น Step เช่น step="5" ค่าที่เป็นไปได้จะเป็น -10, -5, 0, 5, 10 เป็นต้น
  value    number    กำหนด input value ค่า default value

   

  ตัวอย่าง


  Input Type: color
  ใส่ค่าสี โดยค่าที่ใส่ อาจใช้เป็นรหัสสี หรือ ชื่อสีก็ได้ บราวเซอร์ที่สนับสนุน google chome ,opera

  <html>
  <body>
  <form action="demo_form.asp">
    Select your favorite color: <input type="color" name="favcolor"><br>
    <input type="submit">
  </form>
  </body>
  </html>


  Input Type: date
  ใส่วันที่ โดยค่าที่ใส่จะเป็นตัวเลข เช่น ปี เดือน วัน (2012-03-07)  บราวเซอร์ที่สนับสนุน google chome ,opera,safari

  <html>
  <body>
  <form action="demo_form.asp">
    Birthday: <input type="date" name="bday">
    <input type="submit">
  </form>
  </body>
  </html>


  Input Type: datetime
  ใส่วันที่และเวลา โดยค่าที่ใส่จะเป็น เช่น ปี เดือน วัน : เวลา(2012-06-22 T12:00) บราวเซอร์ที่สนับสนุน opera,safari

  <html>
  <body>
  <form action="demo_form.asp">
    Birthday (date and time): <input type="datetime" name="bdaytime">
    <input type="submit">
  </form>
  </body>
  </html>


  Input Type: email
  ใส่อีเมล บราวเซอร์ที่สนับสนุน google chome ,opera,firefox


  <html>
  <body>
  <form action="demo_form.asp">
    E-mail: <input type="email" name="usremail"><br>
    <input type="submit">
  </form>
  </body>
  </html>  Input Type: month
  ใส่เดือนและปี  บราวเซอร์ที่สนับสนุน google chome ,opera,safari


  <html>
  <body>
  <form action="demo_form.asp">
    Birthday (month and year): <input type="month" name="bdaymonth">
    <input type="submit">
  </form>
  </body>
  </html>