การใส่วีดีโอในหน้าเว็บไซต์ด้วย HTML5 Video

การใส่วีดีโอในเว็บไซต์ที่สร้างจากภาษา HTML5 นั้น ไม่จำเป็นต้องพึ่ง Adobe Flash และ plugin ใดๆ เพราะใน HTML5 สามารถใช้แท็ก <video> ได้ และไม่ต้อง embed โค้ดยาว ๆ แค่ใส่แท็ก HTML5 สั้น ๆ ไปก็เรียบร้อย

ตอนนี้ web browserจะใช้ได้กับวีดีโออยู่ video 3 format ดังข้อมูลในตารางด้านล่าง ซึ่งในแต่ละ web browser จะรองรับ Video Format ไม่เหมือนกัน

Browser MP4 WebM Ogg
Internet Explorer 9 สนับสนุน ไม่สนับสนุน ไม่สนับสนุน
Firefox 4.0 ไม่สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน
Google Chrome 6 สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน
Apple Safari 5 สนับสนุน ไม่สนับสนุน ไม่สนับสนุน
Opera 10.6 ไม่สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน

Video Element

เราสามารถใส่วิดีโอลงในหน้าเว็บได้อย่างง่ายดายด้วย video element สมมติว่าเรามีไฟล์วิดีโอชื่อ “video.mp4″ ซึ่งมีขนาด 320×180 ให้เราเขียน markup แบบนี้
<video src="video.mp4" width="320" height="240"></video>
หากสังเกตดีๆ จะเห็น video element นั้น มีวิธีใช้งานคล้ายกับ img element มาก
เมื่อแต่ละ Browser รองรับไฟล์วิดีโอไม่เหมือนกัน

จริงๆ แล้ว การใช้งาน video element น่าจะจบเพียงแค่ในหัวข้อแรก แต่ปัญหามันอยู่ตรงที่แต่ละ web browsers ยังไม่ได้ใช้มาตรฐานในการเล่นไฟล์วิดีโอแบบเดียวกัน ทำให้เราต้องจัดเตรียมไฟล์วิดีโอมาถึง 3 format ไม่ว่าจะเป็น MP4, WebM และ OGG จึงจะสามารถเล่นได้ในทุกๆ web browser (หากไม่ต้องการรองรับ web browser เก่าๆ แล้ว สามารถตัด OGG ออกได้)

หลังจากที่เราได้เตรียมไฟล์วิดีโอมาพร้อมแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการกำหนด src ของไฟล์วิดีโอเหล่านั้น ให้กับ video element แต่เนื่องจาก video element สามารถใส่ src ได้ที่เดียว เราจึงต้องใช้ source element เข้ามาช่วย ลองดูตัวอย่างนี้

<video width="320" height="240">
    <source src="video.mp4" type="video/mp4">
    <source src="video.webm" type="video/webm">    
    <source src="video.ogg" type="video/ogg">
    <p>Web Browser นี้ยังไม่รองรับ HTML Video</p>
</video>

ให้เราใส่ source element ไว้ข้างใน video element โดยระบุ src ให้เป็นไฟล์วิดีโอ format ต่างๆ ที่เราได้เตรียมไว้ พร้อมกับกำหนด type ให้ตรงตาม format เพราะ web browser จะได้เลือกไฟล์วิดีโอมาเล่นได้อย่างถูกต้อง จะเห็นว่าในตัวอย่าง เราได้ใส่ p element เอาไว้ด้วย โดยมันจะแสดงผลออกมาก็ต่อเมื่อ web browser นั้น ยังไม่รองรับ video element

Browsers Compatibility
เราสามารถใช้ html video element ได้แล้ววันนี้ เพราะว่า web browser หลักๆ นั้นรองรับหมดแล้ว จะมีก็แต่ Internet Explorer ที่เพิ่งรองรับตั้งแต่เวอร์ชัน 9 เป็นต้นมา

อย่างไรก็ตาม หากต้องการให้ web browser เก่าๆ ยังแสดงผลวิดีโอได้ด้วย ให้เราเปลี่ยน p element มาเป็น object element เหมือนสมัยที่เรายังใช้ flash แทน เพียงเท่านี้ web browser ที่ยังไม่รองรับ video element ก็ยังสามารถเล่นวิดีโอของเราได้อยู่

<video width="320" height="240">
    <source src="video.mp4" type="video/mp4">
    <source src="video.webm" type="video/webm">
    <source src="video.ogg" type="video/ogg">
    <object type="application/x-shockwave-flash" data="video.swf" width="320" height="240"> 
        <param name="movie" value="video.swf">
    </object>
</video>

Attribute ของ Video Element
นอกจาก src, width และ height แล้ว video element ยังมี attribute อื่นๆ อีก ดังนี้
controls : แสดงแผงควบคุมวิดีโอ(ปุ่ม play, pause ฯลฯ)
autoplay : กำหนดให้วิดีโอเล่นโดยอัตโนมัติ
loop : เมื่อวิดีโอเล่นจบแล้วให้เริ่มเล่นใหม่
muted : ปิดเสียงวิดีโอ
poster : กำหนด src ของรูปที่จะนำมาแสดงก่อนที่วิดีโอจะเล่น

สมมติเราอยากให้วิดีโอของเรามีแผงควบคุม และเริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ ให้เราใส่ attribute ที่ชื่อว่า controls และ autoplay ให้กับ video element แบบนี้

<video controls="controls" autoplay="autoplay">
    <!-- ระบุ src ของวิดีโอ -->
</video>

แต่ถ้าเราไม่อยากให้เล่นวิดีโอโดยอัตโนมัติ ให้เราเอา attribute ที่ชื่อว่า autoplay ออก หากเราต้องการใส่รูปที่จะแสดงก่อนที่วิดีโอจะเล่น ให้เราใช้ attribute ที่ชื่อว่า poster โดยกำหนด value ให้เป็น src ของรูป แบบนี้ 

<video controls="controls" poster="poster.jpg">
    <!-- ระบุ src ของวิดีโอ -->
</video>

หมายเหตุ – autoplay, controls, loop และ muted เป็น attribute ที่ไม่จำเป็นต้องใส่ value ก็ได้

Media API และ Media Event
เราสามารถควบคุมการเล่นวิดีโอได้อย่างละเอียดมากขึ้นโดยอาศับสิ่งที่เรียกว่า media API และ media event ของ HTML5 Video ลองมาดูว่า method, property และ event ที่สำคัญๆ มีอะไรบ้าง

Methods
play() : เริ่มเล่นวิดีโอ / เล่นวิดีโอต่อจากจุดล่าสุด
pause() : หยุดเล่นวิดีโอชั่วคราว
load() : โหลดวิดีโอใหม่พร้อมกับปรับจุดเริ่มเล่นวิดีโอให้เป็นจุดเริ่มต้น

ทีนี้ลองมาดูตัวอย่างการสร้างปุ่ม Play และ Pause โดยไม่ต้องพึ่ง controls แบบ default ให้เราใช้ html สร้างปุ่มขึ้นมา 2 ปุ่ม ก่อน โดยกำหนด id ให้เป็น “play” และ “pause” ตามลำดับ

<video id="vdo">
    <!-- ระบุ src ของวิดีโอ -->
</video>
<div class="controls">
    <button id="play">Play</button>
    <button id="pause">Pause</button>
</div>

ต่อมาให้เราสั่งให้ method play() ทำงานเมื่อ click ที่ปุ่ม play ส่วนปุ่ม pause ก็ทำในทำนองเดียวกัน เพียงแต่เปลี่ยน method ให้เป็น pause()

(ขออนุญาตใช้ jQuery เพื่อความสะดวก)

jQuery(function($){
    var vdo = $('#vdo')[0];
    $('#play').click(function(){
        vdo.play();
    });
    $('#pause').click(function(){
        vdo.pause();
    });
});


Properties
paused : ดึงค่าสถานะ paused ของวิดีโอ (true / false)
currentTime : ดึงค่า / กำหนดค่า ของตำแหน่งเวลาที่เล่นวิดีโอ (หน่วยเป็นวินาที)
volume : ดึงค่า / กำหนดค่า ของระดับเสียงในขณะนั้น
muted : ดึงค่า / กำหนดค่า ของสถานะ Mute (ปิดเสียง)
playbackRate : ดึงค่า / กำหนดค่า ของความเร็วในการเล่นวิดีโอ (ความเร็วปกติ = 1)
currentSrc : ดึงค่า src ของไฟล์วิดีโอที่กำลังเล่นอยู่ (เพื่อที่จะได้ทราบว่า web browser เลือกไฟล์ไหนมาเล่น)
videoWidth : ดึงค่าความกว้างจริงๆ ของตัวไฟล์วิดีโอ (ไม่ใช่ความกว้างที่แสดงผล)
videoHeight : ดึงค่าความสูงจริงๆ ของตัวไฟล์วิดีโอ (ไม่ใช่ความกว้างที่แสดงผล)

ลองมาดูตัวอย่างที่ซับซ้อนขึ้นอีกนิด หลังจากที่เราได้ใช้ปุ่ม Play กับ Pause แยกกัน ในตัวอย่างที่แล้ว คราวนี้เราจะเปลี่ยนมาใช้เพียงแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นในการทำหน้าที่ทั้ง Play และ Pause เริ่มด้วยการสร้างปุ่มใหม่ขึ้นมา แล้วกำหนด id ให้เป็น “button”

<video id="vdo">
    <!-- ระบุ src ของวิดีโอ -->
</video>
<div class="controls">
    <button id="button">Play/Pause</button>
</div>

เมื่อมีการ click ที่ปุ่ม Play/Pause เราจะต้องเช็คว่าในขณะนั้น วิดีโอกำลังหยุดเล่นอยู่หรือไม่ ซึ่งเราสามารถเช็คได้โดยการดูค่าของ property ที่มีชื่อว่า pause หากเราพบว่าค่าของ pause เป็น true ก็ให้เราใช้ method play() แต่ถ้าค่าของ pause เป็น false ก็ให้ใช้ method pause() แทน ลองดูตัวอย่างโค้ดด้านล่างนี้

jQuery(function($){
    var vdo = $('#vdo')[0];
    $('#button').click(function(){
        if(vdo.paused == true){
            vdo.play();
        }else{
            vdo.pause();
        }
    });
});

Events
playing : เกิดขึ้นเมื่อวิดีโอถูกเล่น ไม่ว่าจะเป็นการเล่นตั้งแต่เริ่ม หรือการเล่นหลังจากที่ถูกหยุดไปชั่วคราว
ended : เกิดขึ้นเมื่อวิดีโอเล่นจบแล้ว
error : เกิดขึ้นเมื่อมีข้อผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้น
canplaythrough : เกิดขึ้นเมื่อ web browser โหลดไฟล์วิดีโอมามากพอที่จะสามารถเล่นวิดีโอจนจบได้โดยไม่กระตุก

ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดคงเป็นการดัก event playing กับ ended ให้เราลองเพิ่มโค้ด JavaScript ด้านล่างนี้เข้าไปต่อท้ายโค้ด JavaScript จากตัวอย่างก่อนหน้า

jQuery(function($){
    /*
        โค้ดเดิม
    */
    vdo.addEventListener('playing', function(){
        console.log('วิดีโอเริ่มเล่นแล้ว');
    });
    vdo.addEventListener('ended', function(){
        console.log('วิดีโอเล่นจบแล้ว');
    });
}); 

เมื่อเราดูที่ console ก็จะเห็นข้อความ “วิดีโอเริ่มเล่นแล้ว” ในตอนที่วิดีโอเริ่มเล่น และ “วิดีโอเล่นจบแล้ว” หลังจากที่วิดีโอเล่นจบ

ปฏิวัติงานรับทําเว็บไซต์ ฉีกทุกข้อจำกัด ไอเดียเฉียบล้ำนำสมัย ดีไซน์ก้าวกระโดด เพราะดีไซน์บ่งบอกถึงตัวตน พร้อมให้บริการ ด้วยทีมงานมืออาชีพ รับทำเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ รับทำเว็บไซต์ มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร ในราคาไม่แพง คุ้มค่า รับทำเว็บไซต์ ให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รองรับติดอันดับ GOOGLE

Iphone

วิสัยทัศน์พันธกิจ รับทำเว็บไซต์

“Professional Standard” คือคำที่ทีมงานใช้ในการสื่อสารและยึดมั่นในการทำงานร่วมกัน หลายปีที่ผ่านมาเราได้รับทั้งคำชื่นชมต่าง ๆ มากมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ผลงานและงานบริการที่บริษัทฯ ได้เป็นผู้พัฒนาและ ส่งมอบงานคุณภาพให้กับลูกค้า ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบ “งานคุณภาพสูง เหนือความคาดหมาย” และ “ตรงต่อเวลา” ให้กับลูกค้า

รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ ให้ตรงใจธุรกิจของคุณ และช่วยเพิ่มโอกาสที่ดีกว่าให้ธุรกิจคุณ ไม่ว่าจะในรูปแบบบริษัท หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลทั่วไป ทางเราเล็งเห็นถึงปัญหาของลูกค้า จึงได้สร้างทีมงานที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์โดยตรงในการ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ มาบริการธุรกิจคุณ

ขั้นตอน รับทำเว็บไซต์

เราไม่ได้แค่ รับทำเว็บไซต์ ตาม Site Map ที่ลูกค้าต้องการ แต่นี่คือ ขั้นตอนและขบวนการทำงานเกี่ยวกับ WEB Development ของเราทั้งหมด
รับทำเว็บไซต์
1.

Requirement (เก็บข้อมูลสำหรับ รับทำเว็บไซต์)

บริษัททำการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ สำหรับใช้ในการทำเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านได้รับดีไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ที่ตรงใจธุรกิจของท่านมากที่สุด และนอกจากนี้ทางเรามีความยินดีที่ จะออกพบท่านนอกสถานที่ หากลูกค้า ต้องการพบกับทีมงานเพื่อขอคำปรึกษา สำหรับรับทำเว็บไซต์

2.

DESIGN (ออกแบบเว็บไซต์ มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร)

รับทำเว็บไซต์ สร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจ ซึ่งนำไปสู่การจดจำธุรกิจ ด้วยทีมงานคุณภาพ มีผลงาน ออกแบบเว็บ มาอย่างยาวนาน ทำให้คุณจะได้รับบริการ ที่ตรงใจคุณที่สุด กับดีไซน์ที่โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร รับทำเว็บไซต์ ตรงใจลูกค้ามากที่สุด เพื่อเพิ่มยอดขาย สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก

3.

HTML & CSS (รับทำเว็บไซต์ ด้วยเทคนิคสมัยใหม่)

สร้าง Prototype หน้าหลัก และหน้าย่อยต่างๆ ของเว็บไซต์ทั้งหมด รวมถึงหน้าจอที่จะแสดงบนมือถือหรือแท็บเล็ต ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ของการ รับทำเว็บไซต์ Web Responsive และ Web Parallax มาผสมผสานกัน เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า และประสบความสำเร็จ ในสายงานธุรกิจของคุณ รับทำเว็บไซต์ ดีไซน์หรู คุณภาพดี

4.

CMS (รับทำเว็บไซต์ พร้อมออกแบบระบบหลังบ้าน)

พัฒนาระบบบริหารและจัดการหลังบ้าน สำหรับทีมทำงาน พร้อมเชื่อมต่อกับ Front Office ด้วยระบบจัดการข้อมูล รับทำเว็บไซต์ ใช้งานง่ายที่สุด ดีที่สุด ครบที่สุด ทรงพลังที่สุด เพื่อให้รองรับและตอบสนอง ต่อการใช้งานในธุรกิจของคุณ รับทำเว็บไซต์ สวยเด่นสะดุดตา โดยทีมงาน รับทำเว็บไซต์ มากประสบการณ์

5.

SEO (รับทำเว็บไซต์ รองรับติดอันดับ Google)

เป็นการปรับแต่งเว็บไซต์ ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ติดอันดับในผลการค้นหา ของ Search Engine เช่น Google รับทำเว็บไซต์ ปรับแต่งโครงสร้าง และหน้าเว็บไซต์ให้รองรับกับ seo สามารถเจาะ หรือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรง มีความแม่นยำ อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงลูกค้า ซึ่งจะมีผลต่อความก้าวหน้า ของธุรกิจโดยตรง

6.

SUPPORT (ให้คำปรึกษาหลังการ รับทำเว็บไซต์)

หลังจากทำการ รับทำเว็บไซต์ ให้กับลูกค้าจนแล้วเสร็จ ทางทีมงานยังมีบริการให้คำปรึกษาหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับลูกค้าที่มีปัญหา หรือมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบเว็บ หรือต้องการพัฒนาเว็บไซต์ เพิ่มเติมในวันข้างหน้า ลูกค้าสามารถติดต่อขอคำแนะนำ รับทำเว็บไซต์ ได้ตลอดเวลา

ลูกค้าบางส่วนของเรา รับทำเว็บไซต์

รับทำเว็บไซต์ มีคุณภาพเห็นผลจริง รับทำเว็บไซต์ สำหรับธุรกิจ SME รับทำเว็บไซต์ ใช้ต่อยอด ในเชิงธุรกิจ หรือเจ้าของกิจการมือใหม่ อีกระดับของ รับทำเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ รับทำเว็บไซต์ สวยโดดเด่น

ลูกค้า รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : สนามบินสมุย - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สนามบินสมุย - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

samuiairport.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

ajthai.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : สนามบินสุโขทัย - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สนามบินสุโขทัย - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

sukhothaiairport.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท ลีดเดอะ เทรด โปรดักส์ จำกัด

บริษัท ลีดเดอะ เทรด โปรดักส์ จำกัด

leadertrade.net
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

tmill.co.th
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท เอฟ ที เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด (โปรคลีน)

บริษัท เอฟ ที เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด (โปรคลีน)

procleanth.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท บิสเทค (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท บิสเทค (ประเทศไทย) จำกัด

bistecthai.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : ร้านอาหาร ไหมไทย

ร้านอาหาร ไหมไทย

maithaibenicia.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)

filtervision.co.th
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : สนามบินตราด - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สนามบินตราด - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

tratairport.com
ลูกค้า รับทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ : บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

functioninter.com

สนใจใช้บริการ รับทำเว็บไซต์ กับบริษัท ซอฟท์เมลท์ จำกัด? ส่ง ข้อความ

ราคาแพ็คเกจ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์

ราคาแพ็คเกจ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ ราคาแพ็คเกจ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ ราคาแพ็คเกจ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ ราคาแพ็คเกจ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์

ทำเว็บขายของ, ร้านค้าออนไลน์

เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์เพื่อเตรียมต้อนรับ AEC กับเว็บไซต์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในยุคของโลกดิจิทัลอย่างเต็มตัว ไม่ต้องลงทุนสูง อีกระดับการเป็นเจ้าของธุรกิจ SME ด้วยตัวคุณเอง ในราคาไม่แพง คุ้มค่า เพิ่มยอดขาย สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก ตรงใจธุรกิจของคุณ

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 9 - การติดตั้งใช้งาน Server บน Google Cloud Platform !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 9 - การติดตั้งใช้งาน Server บน Google Cloud Platform !!!...

Google Cloud Platform คือ บริการ Cloud Services รูปแบบหนึ่งของ Google ที่มีผลิตภัณฑ์และบริ...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 8 - Kubernetes (คูเบอร์เนเตส หรือ K8s) กับการวางระบบ Server ที่ไม่มีวันล่ม !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 8 - Kubernetes (คูเบอร์เนเตส หรือ K8s) กับการวางระบบ Server ที่ไม่มีวันล่ม !!!...

Kubernetes หรือ k8s เป็นซอฟต์แวร์ open source สำหรับใช้จัดการและควบคุม container ที่ทำงาน...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 7 - การเก็บ Docker Image บน Gitlab Container Registry !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 7 - การเก็บ Docker Image บน Gitlab Container Registry !!!...

GitLab Container Registry คือ เป็น feature หนึ่งของทาง GitLab เอาไว้ใช้สำหรับเก็บ containe...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 6 - ขั้นตอนการติดตั้งใช้งาน Docker และ Docker Container !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 6 - ขั้นตอนการติดตั้งใช้งาน Docker และ Docker Container !!!...

Docker นั้น เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ เนื่องจากสามารถใช้งานได้...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 5 - Docker คืออะไร และมีข้อดีอย่างไรบ้าง !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 5 - Docker คืออะไร และมีข้อดีอย่างไรบ้าง !!!...

เนื่องจากในการพัฒนา application สมัยก่อนทุก application จะใช้ environment เดียวกันซึ่งเป็น...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 4 - การเขียนคำสั่ง Gitlab CI บนไฟล์ .gitlab-ci.yml !!!...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 4 - การเขียนคำสั่ง Gitlab CI บนไฟล์ .gitlab-ci.yml !!!...

การทำ CI ใน Gitlab CI นั้น จำเป็นต้องสร้างไฟล์ .gitlab-ci.yml ไว้ในโฟลเดอร์ของโปรเจ็คซะก่อ...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 3 - การใช้งาน Firebase Hosting !!!

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 3 - การใช้งาน Firebase Hosting !!!

Firebase Hosting คือ ส่วนหนึ่งของบริการ Google Firebase สำหรับใช้ทำเป็น Web Hosting ที่ให้...

อ่านต่อ
การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 2 - การสร้าง Hybrid App ด้วย Ionic Framework...

การพัฒนา Project แบบ CI/CD ด้วย Gitlab ตอนที่ 2 - การสร้าง Hybrid App ด้วย Ionic Framework...

Ionic Framework คือ Framework ที่ช่วยให้พัฒนาแค่ครั้งเดียวแต่เราสามารถ Build ให้ออกมาใช้งา...

อ่านต่อ

รับทำเว็บไซต์

รับทำเว็บไซต์ มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร รับทำเว็บไซต์ เพิ่มโอกาสในการขาย ให้ธุรกิจก้าวนำคู่แข่ง รองรับการแสดงผลทุกอุปกรณ์ มีเว็บไซต์สวยงามน่าเชื่อถือ ด้วยทีมงานคุณภาพ ผลงานกว่าพันผลงาน รับทำเว็บไซต์ ตรงใจธุรกิจของคุณ และช่วยเพิ่มโอกาสที่ดีกว่าให้ธุรกิจคุณ

รับทำเว็บไซต์ ทุกพื้นที่ ทั่วกรุงเทพฯ รับทำเว็บไซต์ รามคำแหง มีนบุรี บางกะปิ รับทำเว็บไซต์ ทวีวัฒนา ดอนเมือง สายไหม รับทำเว็บไซต์ บางขุนเทียน คลองสามวา ประเวศ รับทำเว็บไซต์ สะพานใหม่ สุขุมวิท เกษตร รับทำเว็บไซต์ รามอินทรา วังทองหลาง บางเขน รับทำเว็บไซต์ ลาดพร้าว คลองจั่น นวมินทร์ รับทำเว็บไซต์ สุขุมวิท ห้วยขวาง คลองเตย รับทำเว็บไซต์ พญาไท สาทร ดินแดง ทำเว็บไซต์ ปทุมวัน ราชเทวี รับทำเว็บไซต์ บึงกุ่ม บางนา ภาษีเจริญ ยานนาวา รับทำเว็บไซต์ จตุจักร ตลิ่งชัน สะพานสูง สวนหลวง

ติดต่อ รับทำเว็บไซต์

บริษัท ซอฟท์เมลท์ จำกัด :
1294 ห้อง 3 (เอ) ชั้น 3 ถนนสุทธิสาร วินิจฉัย ซอยอุดมสุข แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Phone : 086-394-0954
Email : sales@softmelt.com
Line ID : softmelt

กรุณากรอกข้อมูล และหัวข้อ ที่ท่านสนใจทำเว็บไซต์ ทางทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง