รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

เขียน Import ข้อมูลใน Excel เข้าสู่ Database MySQL ด้วย PHP

  วันนี้เราจะมาดูวิธีการ Import ข้อมูลจาก Excel เข้าสู่ Database MySQL และสามารถแสดงออกมาเป็นภาษาไทยในรูปแบบ UTF-8 แบบไม่มีปัญหาใดๆ

   

  ก่อนอื่นผมมีตัวอย่างจากไฟล์ xls ดังนี้

   

   

  ทำการ Save File Excel ให้เป็น CSV ก่อนดังนี้
  ไปที่ File -> Save As -> OtherFormats

   

   

  จากนั้นเลือก Formats เป็น CSV (Comma delimited) (*.csv)

   

   

  จากนั้นทำการแปลง Encode ของไฟล์เป็น UTF-8 โดย
  เปิดไฟล์ CVS ด้วย Notepad

   

   

  หาก Save ถูก Formats จะพบข้อมูลดังรูป

   

   

  ทำการลบข้อมูลหัวตารางออกให้เลือกแต่ข้อมูลที่เราต้องการนำไปใส่ใน MySQL

   

   

  ไปที่ File -> Save As

   

   

  ด้านล่างเลือก Encoding เป็น UTF-8

   

   

  เข้าไปสร้างฐานข้อมูลและตารางใน MySQL ตามข้อมูลที่เราต้องการ
  ตัวอย่างของผมเป็นดังนี้
  สร้างฐานข้อมูลชื่อ slayer_project และเลือก MySQL connection collation: เป็น utf8_unicode_ci

   

   

  สร้างตารางตามข้อมูลที่มีอยู่

   

   

  จากนั้นทำการเขียน Code PHP เพื่ออ่านข้อมูลจากไฟล์ CVS ลงฐานข้อมูล MySQL


  ตัวอย่าง Code ของผมเป็นดังนี้

  //ส่วนของการเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL  

  $objConnect = mysql_connect("localhost","username","password"or 

  die("Error Connect to Database"); // Conect to MySQL  

  $objDB = mysql_select_db("database_name");  

    

  //ทำการเปิดไฟล์ CSV เพื่อนำข้อมูลไปใส่ใน MySQL  

  $objCSV = fopen("member.csv""r");  

  while (($objArr = fgetcsv($objCSV, 1000, ",")) !== FALSE) {  

          //นำข้อมูลใส่ในตาราง member  

   $strSQL = "INSERT INTO member ";  

    

          //ข้อมูลใส่ใน field ข้อมูลดังนี้  

   $strSQL .="(id,name,lastname,age,tel) ";  

   $strSQL .="VALUES ";  

            

          //ข้อมูลตามที่อ่านได้จากไฟล์ลงฐานข้อมูล  

   $strSQL .="('".$objArr[0]."','".$objArr[1]."','".$objArr[2]."' ";  

   $strSQL .=",'".$objArr[3]."','".$objArr[4]."') ";  

     

   //ให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่อ่านได้ใน phpmyadmin (By.SlayerBUU Credits พี่ไผ่)  

   mysql_query("SET NAMES UTF8");  

    

   //เพิ่มข้อมูลลงฐานข้อมูล  

   $objQuery = mysql_query($strSQL);  

  }  

  fclose($objCSV);  

    

  echo "Import Done.";  

  ?>    นำไฟล์ cvs ไว้ที่เดียวกับไฟล์ php เพื่อทำการ import

   

   

  หากการ Import ข้อมูลไม่มีปัญหาจะขึ้นข้อความว่า Import Done.

   

   

  เมื่อลองดูในฐานข้อมูลก็จะพบว่ามีข้อมูลที่เราต้องการอยู่ในฐานข้อมูลแล้ว

   

   
   

   

  ลองเขียน Code ดึงข้อมูลออกมาแสดงเปิดดูในรูปแบบ UTF-8 ก็แสดงภาษาไทยได้อย่างไม่มีปัญหา ก่อนที่จะ query ข้อมูลออกมาต้อง mysql_query("SET NAMES UTF8");ก่อนด้วยครับ  ตัวอย่าง Code

   

  $objConnect = mysql_connect("localhost","username","password"or 

  die("Error Connect to Database"); // Conect to MySQL  

  $objDB = mysql_select_db("database_name");  

    

  $sql = ("SELECT * from member");  

  mysql_query("SET NAMES UTF8");  

    

  $result = mysql_query($sql);  

  While($row= mysql_fetch_array($result)){  

  echo "id = ".$row['id'];  

  echo "name = ".$row['name'];  

  echo "lastname = ".$row['lastname'];  

  echo "age = ".$row['age'];  

  echo "tel = ".$row['tel'];  

  }  

  ?>    ตัวอย่างข้อมูลที่แสดง