รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

การใช้ graph api ใน facebook เรียกใช้งาน php sdk แบบระบุส่วนของข้อมูล

  การระบุเฉพาะส่วนของข้อมูลที่ต้องการแสดง ในการใช้ graph api ซึ่งโดยปกติ เมื่อเราเรียกใช้งาน เช่น  

  $testData=$facebook->api("/me");  
  pre($testData);  
   
  ก็จะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่สามารถดู หรืออนุญาตให้แสดงได้ ตัวอย่าง
   
  Array  
  (  
      [id] => 1234998873  
      [name] => softmelt 
      [first_name] => softmelt
      [last_name] => softmelt
      [link] => http://www.facebook.com/softmelt
      [gender] => ชาย  
      [timezone] => 7  
      [locale] => en_US  
      [verified] => 1  
      [updated_time] => 2010-10-05T16:41:19+0000  
  )  
   
  จากตัวอย่าง ผลลัพธ์ เราสามารถ ที่จะระบุเฉพาะส่วนของ ข้อมูลที่ต้องการแสดง ได้ เช่น ต้องการแสดงเฉพาะ
  id,name และก็ link (แต่ละ user อาจมีในส่วนอื่นๆ ไม่ครบ) เราสามารถกำหนดได้ โดยการส่งค่าคิวรี่ต่อท้าย ด้วยฟิลด์
  ของข้อมูลที่ต้องการแสดง ในที่นี้คือ ?fields=id,name,link  ก็จะได้เป็น
   
  $testDat=$facebook->api("/me?fields=id,name,link");  
  pre($testData);  
  ข้อมูลที่แสดงก็จะได้เป็น
   
  Array  
  (  
      [id] => 1234998873  
      [name] => softmelt
      [link] => http://www.facebook.com/softmelt
  )  
   
  การแสดงข้อมูลเบื้องต้น ของ  object ใน graph api พร้อมกันหลายค่า ตัวอย่าง ต้องการแสดงข้อมูลเบื้องต้น ของคุณ Bret Taylor และของผู้เขียน พร้อมกัน สามารถทำได้ดังนี้
   
  $testData=$facebook->api("/?ids=me,btaylor");  
  pre($testData);  
   
  สามารถุกำหนดเป็นชื่อ หรือ id แทนได้เช่น
   
  $testData=$facebook->api("/?ids=1234998873,220439");  
  pre($testData);  
   
  การใช้งานข้อมูลที่ส่งกลับ ต้องใช้งานเป็น array แบบมิติ ตัวอย่าง ต้องการทราบ id ของคุณ Bret Taylor ก็ใช้เป็น
    
  echo $testData['btaylor']['id'];  
   
  นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดเป็น url เพื่อดู id object ของ graph api เช่น
   
  การแสดงส่วนของ connections ทั้งหมดของ object รวมทั้งรายละเอียดชื่อฟิลด์ และคำอธิบาย ของ object เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับทำความเข้าใจ หรือใช้งานต่อไป สามารถทำได้โดยการส่งค่าคิวรี่ต่อท้าย เป็น ?metadata=1 ตัวอย่าง
   
  $testData=$facebook->api("/me?metadata=1");  
  pre($testData);  
   
  ตัวอย่างโค้ดสำหรับทดสอบ
  <?php  
  session_start(); // กำหนดไว้ กรณีอาจได้ใช้ตัวแปร session  
  include("facebook.php"); //  เรียกใช้งานไฟล์ php-sdk สำหรับ facebook  
    
  // สร้าง Application instance.  
  $facebook = new facebook(array(  
    'appId'  => 'xxxxxxxxxxxxxxx', // appid ที่ได้จาก facebook  
    'secret' => 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxx', // app secret ที่ได้จาก facebook  
    'cookie' => true, // อนุญาตใช้งาน cookie  
  ));  
   
  // ตรวจสอบสถานะการ login  
  $session = $facebook->getSession();  
    
  // สร้างฟังก์ชันไว้สำหรัดทดสอบ การแสดงผลการใช้งาน  
  function pre($varUse){  
      echo "<pre>";  
      print_r($varUse);  
      echo "</pre>";  
  }  
  // สร้างตัวแปรสำหรับเก็บข้อมูลของสมาชิกเมื่อได้ทำการ login แล้ว  
  $me = null;   
    
  // ถ้ามีการ login ดึงข้อมูลสมาชิกที่ login มาเก็บที่ตัวแปร $me เป็น array  
  if($session){  
      try{  
          $uid = $facebook->getUser(); // เก็บ id ของผู้ใช้ไว้ที่ตัวแปร $uid กรณีมีการล็อกอิน facebook อยู่  
          $me = $facebook->api('/me'); // ดึงข้อมูลผู้ใช้ปัจจุบันทีล็อกอิน facebook มาเก็บในตัวแปร $me  
      }catch (FacebookApiException $e) { // กรณีเกิดข้อผิดพลากแสดงผลลัพธ์ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น  
          error_log($e);  
      }  
  }  
  ?>  
   
  <?php  
  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
  ///       ส่วนของการใช้งาน  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
  if(isset($_GET['logout'])){ // ทำการ logout อย่างสมบูรณ์  
      $facebook->setSession(null);     // ล่างค่า session ของ facebook  
      header("Location:".$_SERVER['PHP_SELF']); //ลิ้งค์ไปหน้าที่ต้องการเมื่อ logout เรียบร้อยแล้ว  
  }  
  if($me){ // กรณีเงื่อน login อยู่  
  // เก็บค่า url ไว้ในตัวแปร $logoutUrl สำหรับ logout กรณีที่ได้ทำการ login อยู่  
  //  $logoutUrl = $facebook->getLogoutUrl(); // การกำหนดแบบปกติ  
  // การกำหนดแบบปกติ ค่า session ของ facebook ยังคงอยู่ แนะนำเป็นวิธีด้านล่าง  
    
  //   next คือ url ที่ต้องการลิ้งค์ไป เมื่อ logout แล้ว ในที่นี้กำหนด เป็น url ปัจจุบัน   
  //   แต่เพิ่มตัวแปร get ชื่อ logout เพื่อกลับมาเข้าเงื่อนไข ทำลาย session ของ facebook  
      $logoutUrl = $facebook->getLogoutUrl(  
          array(  
              'next'=>'http://www.softmelt.com/fb/facebook_use_sdk2.php?logout'  
          )  
      );   
      
  }else{  // กรณีเงื่อนไข logout  
  // เก็บค่า url ไว้ในตัวแปร $loginUrl สำหรับ login กรณีที่ยังไม่ได้ login  
  //  $loginUrl = $facebook->getLoginUrl();  // กำหนด url กรณีใช้งานปกติ  
     
  //  กำหนด url สำหรับ login กรณีเพิ่มเติมพิเศษ  
  //  next: คือ url ที่้ต้องการใช้ลิ้งค์ไป เมื่อ login สำเร็จ  
  //  cancel_url: คือ url ที่้ต้องการใช้ลิ้งค์ไป เมื่อ ผู้ใช้ยกเลิกการ login  
  //  req_perms: กำหนด การร้องขอส่วนของ permission เพิ่มเติมที่ต้องการให้ผู้ใช้อนุญาต  
  //  ดูได้จาก http://developers.facebook.com/docs/authentication/permissions  
  //  display:  รูปแบบหน้า login ที่ต้องการแสดง ปกติค่าจะเป็น page ถ้าไม่ได้กำหนด   
  //  จะเป็นหน้า เพจ login ของ facebook ปกติ  
  //  การกำหนดแบบ popup จะมีปุ่ม cancel ให้เลือก และใช้กับ cancel_url แนะนำให้ใช้เป็น popup  
     $loginUrl = $facebook->getLoginUrl(  
          array(  
              'next'=>'http://www.softmelt.com/fb/facebook_use_sdk2.php',  
              'cancel_url'=>'http://www.softmelt.com/fb/facebook_use_sdk2.php',  
              'req_perms'=>'offline_access,user_photos', // คั่นแต่ละค่าด้วย ,(comma)  
              'display'=>'popup'    // page หรือ popup       
          )  
     );  
  }  
  ?>  
   
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"  
   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">  
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"  
   xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml">  
  <head>  
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />  
  <title>facebook use php sdk use graph api more</title>  
  </head>  
    
  <body>  
    
  <a href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>">Reload</a>  
  <br />  
  <?php if($me){ ?>  
  <a href="<?=$logoutUrl?>">Facebook Logout</a>  
  <?php }else{ ?>  
  <a href="<?=$loginUrl?>">กรุณาล็อกอินเพื่อดูตัวอย่างผลลัพธ์ Facebook Login</a>  
  <?php } ?>  
    
  <?php  
  //  $testData=$facebook->api("/me");  
  //  pre($testData);  
  //  $testData=$facebook->api("/me?fields=id,name,picture");  
  //  pre($testData);  
  //  $testData=$facebook->api("/?ids=me,btaylor");  
  //  pre($testData);  
  //  $testData=$facebook->api("/?ids=7901103,9074");  
  //  pre($testData);  
  //  $testData=$facebook->api("/?ids=http://www.softmelt.com");  
  //  pre($testData);  
      $testData=$facebook->api("/me?metadata=1");  
      pre($testData);  
    
  ?>  
    
  </body>  
  </html>