รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

การเขียนฟังก์ชันให้รับข้อมูลที่มีตัวแปรไม่จำกัด ใน PHP

  ตั้งแต่ PHP 4 ผู้เขียนสามารถที่จะเขียนโปรแกรมให้รับข้อมูลในลักษณะที่มีตัวแปรไม่จำกัดได้โดยอาศัยการทำงานร่วมกับฟังก์ชัน func_num_args(), func_get_arg(), and func_get_args() ซึ่งจะแสดงจำนวน Argument และ ค่าที่ได้รับตามลำดับ

   

  โดยปกติการประกาศ function เราต้องกำหนด parameter ตัวอย่างเช่น

  function testFunc($a,$b,$c)
  {
  echo " $a $b $c";
  }

  testFunc(1, 2, 3);

   

  แต่สามารถไม่ประกาศ parameter ก็ได้ตัวอย่างเช่น

  function countArgs()
  {
  $numArgs = func_num_args();
  $a=func_get_arg(0);
  $b=func_get_arg(1);
  $c=func_get_arg(2);
  echo "arguments = $numArgs";
  }

  countArgs(1, 2, 3);

   

  สามารถรับรู้ว่ามี parameter กี่ตัวโดยการเรียกฟังก์ชัน func_num_args() ค่า return จากฟังก์ชันนี้คือ จำนวน parameter
  และสามารถรับค่าของ parameter ได้โดยฟังก์ชัน func_get_arg() ตามตัวอย่าง