รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

Android Application : การคืนค่าข้อความใน EditText

   ในบทความนี้ จะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการคืนค่าข้อความใน EditText โดยจะแสดงให้เห็นถึงการเขียนคำสั่งภายใน Class Activity, การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout, และการประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ดังนี้

  การเขียนคำสั่งภายใน Class Activity

      package test.me.activity;
       
      import android.app.Activity;
      import android.os.Bundle;
      import android.widget.EditText;
      import android.widget.Toast;
       
      public class MainActivity extends Activity
      {
          public void onCreate ( Bundle savedInstanceState )
          {
              super.onCreate ( savedInstanceState );
               
              this.setContentView ( R.layout.activity_main );
               
               
              EditText text = ( EditText ) this.findViewById ( R.id.text );
               
              String data = text.getText ( ).toString ( );
               
               
              Toast toast = Toast.makeText ( this, data, Toast.LENGTH_LONG );
               
              toast.show ( );
          }
      }
      
  จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า คำสั่ง EditText text = ( EditText ) this.findViewById ( R.id.text ); ในบรรทัดที่ 17 เป็นการสร้าง Object EditText โดยการไปค้นหามาจาก XML Layout และคำสั่ง String data = text.getText ( ).toString ( ); ในบรรทัดที่ 19 เป็นการคืนค่าข้อความใน EditText โดยนำมาเก็บไว้ที่ตัวแปรประเภท String

  การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout


      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
      <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="fill_parent">
       
          <EditText
          android:id="@+id/text"
          android:layout_width="fill_parent"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:layout_centerHorizontal="true"
          android:layout_centerVertical="true"
          android:text="Hello World" />
       
      </RelativeLayout>
      
  จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า element <EditText> มี id คือ text (ประกาศไว้ในบรรทัดที่ 7) ซึ่งถูกใช้อ้างอิงใน Class Activity ข้างต้น

  การประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml

      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
      <manifest ... >
          <application ... >
              <activity android:name="test.me.activity.MainActivity" ... >
                  <intent-filter>
                      <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                      <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
                  </intent-filter>
              </activity>
          </application>
      </manifest>
      
  จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า มีการประกาศ Activity ชื่อ MainActivity ที่อยู่ใน Package test.me.activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ในบรรทัดที่ 4