รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

Android Application : การกำหนดรูปแบบการแสดงรูปภาพใน ImageView

   ในบทความนี้ จะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการกำหนดรูปแบบการแสดงรูปภาพใน ImageView โดยจะแสดงให้เห็นถึงการเขียนคำสั่งภายใน Class Activity, การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout, และการประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ดังนี้

  การเขียนคำสั่งภายใน Class Activity

      package test.me.activity;
       
      import android.app.Activity;
      import android.os.Bundle;
      import android.widget.ImageView;
      import android.widget.ImageView.ScaleType;
       
      public class MainActivity extends Activity
      {
          public void onCreate ( Bundle savedInstanceState )
          {
              super.onCreate ( savedInstanceState );
               
              this.setContentView ( R.layout.activity_main );
               
               
              ImageView image = ( ImageView ) this.findViewById ( R.id.image );
               
              image.setImageResource ( R.drawable.sunset );
               
              image.setScaleType ( ScaleType.FIT_XY );
          }
      }

  จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า คำสั่ง ImageView image = ( ImageView ) this.findViewById ( R.id.image ); ในบรรทัดที่ 17 เป็นการสร้าง Object ImageView โดยการไปค้นหามาจาก XML Layout และคำสั่ง image.setScaleType ( ScaleType.FIT_XY ); ในบรรทัดที่ 21 เป็นการกำหนดรูปแบบการแสดงรูปภาพใน ImageView

  การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout

      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
      <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="fill_parent">
       
          <ImageView
          android:id="@+id/image"
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:layout_centerHorizontal="true"
          android:layout_centerVertical="true" />
       
      </RelativeLayout>
      
  จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า element <ImageView> มี id คือ image (ประกาศไว้ในบรรทัดที่ 7) ซึ่งถูกใช้อ้างอิงใน Class Activity ข้างต้น

  การประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml

      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
      <manifest ... >
          <application ... >
              <activity android:name="test.me.activity.MainActivity" ... >
                  <intent-filter>
                      <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                      <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
                  </intent-filter>
              </activity>
          </application>
      </manifest>

  จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า มีการประกาศ Activity ชื่อ MainActivity ที่อยู่ใน Package test.me.activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ในบรรทัดที่ 4