รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

Android Application : การต่อท้ายข้อความ ใน TextView

     ในบทความนี้ จะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการต่อท้ายข้อความ ใน TextView โดยจะแสดงให้เห็นถึงการเขียนคำสั่งภายใน Class Activity, การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout, และการประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ดังนี้

    การเขียนคำสั่งภายใน Class Activity

        package test.me.activity;
         
        import android.app.Activity;
        import android.os.Bundle;
        import android.widget.TextView;
         
        public class MainActivity extends Activity
        {
            public void onCreate ( Bundle savedInstanceState )
            {
                super.onCreate ( savedInstanceState );
                 
                this.setContentView ( R.layout.activity_main );
                 
                 
                TextView label = ( TextView ) this.findViewById ( R.id.label );
                 
                label.append ( " :: Android" );
            }
        }


    จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า คำสั่ง TextView label = ( TextView ) this.findViewById ( R.id.label ); ในบรรทัดที่ 16 เป็นการสร้าง Object TextView โดยการไปค้นหามาจาก XML Layout และคำสั่ง label.append ( " :: Android" ); ในบรรทัดที่ 18 เป็นการต่อท้ายข้อความเดิมใน Object TextView


    การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout

        <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
        <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent">
         
            <TextView
            android:id="@+id/label"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_centerHorizontal="true"
            android:layout_centerVertical="true"
            android:text="Hello World" />
         
        </RelativeLayout>
     

    จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า element <TextView> มี id คือ label (ประกาศไว้ในบรรทัดที่ 7) ซึ่งถูกใช้อ้างอิงใน Class Activity ข้างต้น


    การประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml

        <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
        <manifest ... >
            <application ... >
                <activity android:name="test.me.activity.MainActivity" ... >
                <intent-filter>
                    <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                    <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
                </intent-filter>
            </activity>
            </application>
        </manifest>


    จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า มีการประกาศ Activity ชื่อ MainActivity ที่อยู่ใน Package test.me.activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ในบรรทัดที่ 4