รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

การเขียนสั่งให้ Activity อื่นทำงานใน Android Application

   ในบทความนี้ จะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการสั่งให้ Activity อื่นทำงาน โดยจะแสดงให้เห็นถึงการเขียนคำสั่งภายใน Class Activity, การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout, และการประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ดังนี้

  การเขียนคำสั่งภายใน Class Activity

      package test.me.activity;   
      import android.app.Activity;
      import android.content.Intent;
      import android.os.Bundle;
      import android.view.View;
      import android.widget.Button;
      
      public class MainActivity extends Activity
      {
          public void onCreate ( Bundle savedInstanceState )
          {
              super.onCreate ( savedInstanceState );
              
              this.setContentView ( R.layout.activity_main );
              
              
              Button btnWelcome = ( Button ) this.findViewById ( R.id.welcome );
              
              btnWelcome.setOnClickListener ( new View.OnClickListener ( )
                  {
                      public void onClick ( View v )
                      {
                          Intent intent = new Intent ( MainActivity.this, WelcomeActivity.class );
                          
                          startActivity ( intent );
                      }
                  }
              );
          }
      }


  จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า คำสั่ง Intent intent = new Intent ( MainActivity.this, WelcomeActivity.class ); เป็นการสร้าง Object Intent เพื่อระบุว่าจะให้ Activity ใดทำงาน และคำสั่ง startActivity ( intent ); เป็นการสั่งให้ Activity ที่ตรงตามเงื่อนไขของ Object Intent ทำงาน


  การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout

      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
      <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="fill_parent">
      
          <Button
          android:id="@+id/welcome"
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:layout_centerHorizontal="true"
          android:layout_centerVertical="true"
          android:text="GoTo Welcome Screen" />
      
      </RelativeLayout>


  จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า element <Button> มี id คือ welcome ซึ่งถูกใช้อ้างอิงใน Class Activity ข้างต้น


  การประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml

      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
      <manifest ... >
          <application ... >
              <activity android:name="test.me.activity.MainActivity" ... >
                  <intent-filter>
                      <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                      <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
                  </intent-filter>
              </activity>            
              <activity android:name="test.me.activity.WelcomeActivity" ... />
          </application>
      </manifest>


  จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า มีการประกาศ Activity ชื่อ MainActivity ที่อยู่ใน Package test.me.activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml และมีการประกาศ Activity ชื่อ WelcomeActivity ที่อยู่ใน Package test.me.activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml