รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

การเขียนสั่งให้ Activity อื่นทำงานใน Android Application

   ในบทความนี้ จะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการสั่งให้ Activity อื่นทำงาน โดยจะแสดงให้เห็นถึงการเขียนคำสั่งภายใน Class Activity, การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout, และการประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ดังนี้


  การเขียนคำสั่งภายใน Class Activity

      package test.me.activity;
      
      import android.app.Activity;
      import android.content.Intent;
      import android.os.Bundle;
      import android.view.View;
      import android.widget.Button;
      
      public class MainActivity extends Activity
      {
          public void onCreate ( Bundle savedInstanceState )
          {
              super.onCreate ( savedInstanceState );
              
              this.setContentView ( R.layout.activity_main );
              
              
              Button btnWelcome = ( Button ) this.findViewById ( R.id.welcome );
              
              btnWelcome.setOnClickListener ( new View.OnClickListener ( )
                  {
                      public void onClick ( View v )
                      {
                          Intent intent = new Intent ( MainActivity.this, WelcomeActivity.class );
                          
                          startActivity ( intent );
                      }
                  }
              );
          }
      }


  จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า คำสั่ง Intent intent = new Intent ( MainActivity.this, WelcomeActivity.class ); เป็นการสร้าง Object Intent เพื่อระบุว่าจะให้ Activity ใดทำงาน และคำสั่ง startActivity ( intent ); เป็นการสั่งให้ Activity ที่ตรงตามเงื่อนไขของ Object Intent ทำงาน


  การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout

      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
      <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="fill_parent">
      
          <Button
          android:id="@+id/welcome"
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:layout_centerHorizontal="true"
          android:layout_centerVertical="true"
          android:text="GoTo Welcome Screen" />
      
      </RelativeLayout>


  จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า element <Button> มี id คือ welcome ซึ่งถูกใช้อ้างอิงใน Class Activity ข้างต้น


  การประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml

      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
      <manifest ... >
          <application ... >
              <activity android:name="test.me.activity.MainActivity" ... >
                  <intent-filter>
                      <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                      <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
                  </intent-filter>
              </activity>
              
              <activity android:name="test.me.activity.WelcomeActivity" ... />
          </application>
      </manifest>


  จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า มีการประกาศ Activity ชื่อ MainActivity ที่อยู่ใน Package test.me.activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml และมีการประกาศ Activity ชื่อ WelcomeActivity ที่อยู่ใน Package test.me.activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml


   

บทความที่น่าสนใจ

บทความ ล่าสุด

บทความ ความรู้ด้านไอที, คอมพิวเตอร์ Techonlogy, Gadget, ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กับทาง SoftMelt.com