รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

Android การอ้างถึง Object View ใน Layout XML

   ในบทความนี้ จะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการอ้างถึง Object View ใน Layout XML โดยจะแสดงให้เห็นถึงการเขียนคำสั่งภายใน Class Activity, การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout, และการประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ดังนี

  การเขียนคำสั่งภายใน Class Activity

      package test.me.activity;  
      import android.app.Activity;
      import android.os.Bundle;
      import android.widget.TextView;
      
      public class MainActivity extends Activity
      {
          public void onCreate ( Bundle savedInstanceState )
          {
              super.onCreate ( savedInstanceState );
             
              this.setContentView ( R.layout.activity_main );
             
             
              TextView label = ( TextView ) this.findViewById ( R.id.label );
             
              label.setText ( "Hello World" );
          }
      }
   

  จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า คำสั่ง TextView label = ( TextView ) this.findViewById ( R.id.label ); เป็นการอ้างถึง Object View ที่อยู่ในไฟล์ activity_main.xml และมี id คือ label


  การเขียนคำสั่งภายในไฟล์ XML Layout

      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
      <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="fill_parent">
     
          <TextView
          android:id="@+id/label"
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:layout_centerHorizontal="true"
          android:layout_centerVertical="true"
          android:text="" />
     
      </RelativeLayout>
   

  จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า element <TextView> มี id คือ label ซึ่งถูกใช้อ้างอิงใน Class Activity ข้างต้น
   

  การประกาศ Activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml

      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
      <manifest ... >
          <application ... >
              <activity android:name="test.me.activity.MainActivity" ... >
                  <intent-filter>
                      <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                      <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
                  </intent-filter>
              </activity>
          </application>
      </manifest>


  จากคำสั่งข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า มีการประกาศ Activity ชื่อ MainActivity ที่อยู่ใน Package test.me.activity ไว้ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml