รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

Android Application ศึกษาข้อมูลก่อนเขียน Android

  Android Application ถูกเขียนขึ้นโดยภาษา Java ซึ่ง Android Application นั้นจะมีนามสกุล .apk โดย .apk คือ Android Package ที่เกิดจาก Android SDK Tool ทำการ Compile Code (รวมถึง Data และ Resource File ต่าง ๆ ) ที่นักพัฒนาเขียนขึ้นมา

    ในการพัฒนา Android Application นั้น โดยปกติแล้ว Application หนึ่ง ๆ จะมีสิทธิใช้งาน Data และ Resource File ของตนเองได้เท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ Application ได้ทำการอนุญาติให้ Application อื่น ๆ เข้าถึง Data และ Resource File ของตนได้

    นอกจากนี้ Application หนึ่ง ๆ ยังสามารถขอสิทธิในการเข้าถึง Service ต่าง ๆ ของ System ได้ เช่น การขอเปิดกล้อง, การเข้าถึงข้อมูลบน SD Card เป็นต้น ซึ่งถ้า Application ขอสิทธิในการเข้าถึง Service ใด ๆ ของ System แล้ว เมื่อผู้ใช้จะทำการติดตั้ง Application นั้น ๆ ก็จะมีการแสดงให้ผู้ใช้เห็นว่า Application ที่จะติดตั้งนั้น ต้องการใช้งาน Service ใดใน System บ้าง

    และจุดเด่นที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของ Android ก็คือ Application ใดๆ สามารถสั่งให้ Application อื่น ๆ ทำงานได้ เช่น เมื่อ Application ที่พัฒนาขึ้นมาต้องการแสดงผลไฟล์ข้อมูล PDF ซึ่งเป็นไปได้ว่ามี Application อื่น มีความสามารถในการแสดงผลไฟล์ข้อมูล PDF ได้ ดังนั้นใน Application ที่พัฒนาขึ้นก็ไม่จำเป็นต้องเขียนคำสั่งเพื่อการแสดงผลไฟล์ข้อมูล PDF ขึ้นเอง แต่สามารถแสดงผลไฟล์ข้อมูล PDF นั้น

    โดยการสั่งให้ Application อื่นที่มีความสามารถนั้นทำงานแทน ซึ่งวิธีการสั่งให้ Application อื่นทำงานแทนนั้น ทำได้โดยการระบุประเภทของความสามารถที่ต้องการไป เพื่อให้ System ไปเลือก Application ที่มีความสามารถนั้นมาให้ และเมื่อ Application อื่นที่มาทำงานบางอย่างให้ได้สิ้นสุดการทำงานลง ก็จะกลับมายัง Application เดิมอีกครั้ง ซึ่งจุดนี้ทำให้ดูเหมือนว่าการทำงานนี้เป็นการทำงานของ Application เดียวกันเลย

  Android Application (ศึกษาข้อมูลก่อนเขียน)

    ก่อนที่จะทำการเริ่มสร้าง Andriod Application นั้น ผู้พัฒนาควรศึกษาและทำการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนนั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก และควรมีการวางแผนการพัฒนาไว้ให้พร้อมและควรดำเนินการตามแผนที่วางไว้ สิ่งที่ผู้พัฒนาศึกษาการพัฒนา Andriod Application มีดังนี้

    - การคิดไอเดียที่จะสร้าง Andriod Application โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้รับจาก Application

    - ผู้พัฒนาต้องทำการเก็บข้อมูลการตลาดเพื่อวิเคราะห์ตลาดวงการ Andriod Application เพื่อหาจุดเด่นของ Application และศึกษาความต้องการของผู้ใช้ส่วนใหญ่ว่ามีความต้องการอะไร และศึกษาจุดเด่นของ Andriod Application อื่นๆ ที่คล้าย Andriod Application ของเราและได้รับความนิยมจากผู้ใช้ เป็นต้น

    - การโปรโมท Andriod Application เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะจะทำให้ผู้ใช้ได้รู้จัก Application ของเรา ซึ่งการโปรโมทมีหลายช่องทาง เช่น ลงโฆษณาทางเว็บไซต์ โฆษณาบน Social Media อย่าง Facebook, Twitter และอื่นๆ

    - การออกแบบระบบ Andriod Application เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ Application ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็น ออกแบบระบบการใช้งาน ออกแบบด้านกราฟฟิก และปัจจุบันได้มีผู้พัฒนาและออกแบบระบบ Andriod Application ได้ดีและเป็นที่สนใจแก่ลูกค้าและหลายๆ ธุรกิจเช่นกัน